0- 0 1- 0 BLO­DIGT MADR

At­léti­co Madrid Re­al Madrid Ju­ven­tus AS Mo­na­co Re­al Madrid har fort­sat ik­ke vun­det over At­léti­co Madrid i den­ne sæ­son, eft

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 - RI­VA­L­OP­GØR Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk IND­BYR­DES OP­GØR

Syv gan­ge har At­léti­co Madrid og Re­al Madrid mødt hin­an­den i den­ne sæ­son. Og Re­al- ma­na­ger Car­lo An­ce­lot­ti har sta­dig sin før­ste sejr til go­de.

I den før­ste kvart­fi na­le i Cham­pions Le­ague måt­te beg­ge hold i aft es for­la­de ba­nen uden at ha­ve sco­ret - og der­med ly­der At­léti­co- træ­ner Die­go Si­meo­nes sta­ti­stik mod An­ce­lot­ti på fi re sej­re og tre uaf­gjor­te i den­ne sæ­son.

Det uaf­gjor­te re­sul­tat er At­léti­co Madrid nok mest til­freds med. Fra før­ste mi­nut sat­te Re­al Madrid sig nem­lig på spil­let. Med et fy­sisk over­tag og den over­leg­ne bold­kon­trol, der ken­de­teg­ner kon­ge­klub­ben, fi k man pres­set Die­go Si­meo­nes spil­le­re langt til­ba­ge på ba­nen. Det fy­sisk stær­ke At­léti­co Madrid­mand­skab vir­ke­de lang­somt, og hal­se­de næ­sten kon­stant en me­ter eft er Re­al- spil­ler­ne.

Selv­om Car­lo An­ce­lot­ti ik­ke var ud­præ­get til­freds med re­sul­ta­tet, var der sta­dig én ting, han glæ­de­de sig over.

» Re­sul­ta­tet er ik­ke så godt, og­så for­di vi do­mi­ne­re­de så me­get i før­ste halv­leg og hav­de chan­cer­ne til at sco­re. Jeg er til­freds med ind­sat­sen og især før­ste halv­leg var god. I an­den halv­leg blev det svæ­re­re, men vi fort­sat­te med at ar­bej­de, « sag­de ita­li­e­ne­ren på det eft er­føl­gen­de pres­se­mø­de.

Mas­sivt Re­al- pres

Re­al Madrids over­tag blev bedst il­lu­stre­ret al­le­re­de eft er tre mi­nut­ter, da hur­tig­lø­be­ren Ga­reth Ba­le blev sendt af sted i dyb­den. No­get uka­rak­te­ri­stisk for den nor­malt ky­ni­ske wa­li­si­ske lands­holds­spil­ler af­slut­te­de han dog svagt på Jan Oblak, der red­de­de hjem­me­hol­det fra en for­fær­de­lig start.

Trods afb ræn­de­ren var Ga­reth Ba­le dog til­freds med det ud­gangs­punkt, som hol­det nu har sik­ret sig.

» Vi vil­le selv­føl­ge­lig ger­ne sco­re et ude­ba­ne­mål, men det vig­tig­ste var et ’ cle­en she­et’, det gi­ver os en god chan­ce, og for­hå­bent­lig har vi styr­ken til vin­de på hjem­me­ba­ne - jeg ser frem til det næ­ste op­gør, « sag­de han til TV3 Sport.

In­ten­si­te­ten fi k et nøk opad i an­den halv­leg, og tem­pe­ra­men­ter­ne var fl ere gan­ge op­pe i det rø­de felt. Eft er 52 mi­nut­ter kom Ma­rio Mandzukic før­ste gang i fo­kus, da han måt­te for­la­de ba­nen med blo­det si­ven­de fra øjen­bry­net eft er et sam­men­stød med Ser­gio Ra­mos.

Få mi­nut­ter se­ne­re kam­me­de det helt over for Re­als Da­ni Car­va­jal, da han eft er en nær­kamp i fel­tet med sam­me Mandzukic vend­te sig rundt og tord­ne­de en knyt­næ­ve ind i bryst­kas­sen på den kro­a­ti­ske an­giber. Men dom­me­ren så ik­ke sla­get, så Car­va­jal fi k der­for lov til at bli­ve på ba­nen

DET ER NU

syv kam­pe si­den, Re­al Madrid har vun­det over At­léti­co Madrid:

14. APRIL 2015:

At­léti­co- Re­al 0- 0 ( CL)

7. FE­BRU­AR 2015:

At­léti­co- Re­al 4- 0 ( La Liga)

15. JA­NU­AR 2015:

Re­al- At­léti­co 2- 2 ( Co­pa Del Rey)

7. JA­NU­AR 2015:

At­léti­co- Re­al 2- 0 ( Co­pa Del Rey)

13. SEP­TEM­BER 2014:

Re­al- At­léti­co 1- 2 ( La Liga)

22. AU­GUST 2014:

At­léti­co- Re­al 1- 0 ( Su­per Cup)

19. AU­GUST 2014:

Re­al- At­léti­co 1- 1 ( Su­per Cup)

24. MAJ 2014:

Re­al- At­léti­co 4- 1 ( CL­fi na­len – eft er for­læn­get spil­le­tid) de sid­ste 30 mi­nut­ter af kam­pen.

At­léti­co Madrid- træ­ner Die­go Si­meo­ne stor­ro­ste sin an­gri­ber eft er­føl­gen­de.

» Mandzukic er en me­get mo­dig spil­ler, Og han le­ve­re­de en enorm ind­sats, « sag­de han.

I kam­pens slut­fa­se for­må­e­de At­léti­co Madrid for før­ste gang at pres­se Re­al Madrid til­ba­ge på ba­nen, men kam­pen slut­te­de alt­så uden mål.

ONS­DAG 15. APRIL 2015

Fo­to: AFP, Reu­ters og EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.