LOTTO- NL - O SEJ­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fo­to: EPA

Når man tæn­ker på, hvor me­get en fuld­blod­svæd­de­lø­ber som Greg van Aver­ma­et har væ­ret i brænd­punk­tet, er fem sej­re nær­mest lat­ter­ligt lidt. En en­kelt sejr i Tir­reno- Adri­a­ti­co er det ble­vet til for Van Aver­ma­et, men schweizer­hol­det vil hyg­ge sig med, at Tejay van Gar­de­rens sæ­so­nop­byg­ning ser ud til at væ­re på spo­ret, og at Phi­lip­pe Gil­bert spar­ker dæk for at kom­me i sving med Ar­den­ner­ne. Ik­ke me­get, hol­det har få­et ud af det, selv om He­in­rich Häus­slers au­stral­ske mester­skab be­stemt var fint. Si­den har schweizer­ne her dog ik­ke sy­net af me­get, og selv en pro­fil som Sylvain Cha­va­nel har væ­ret ved si­den af sig selv. Stort bud­get, vildt­vok­sen­de am­bi­tio­ner om en Giro- Tour- double og til­gang af den slo­vaki­ske su­per­mand Pe­ter Sa­gan. Men og­så sus­pen­de­ring af Bjar­ne Ri­is og en del tur­bu­lens på de in­dre linjer. Al­ber­to Con­ta­dor var van­vit­tig stærk på en en­kelt eta­pe i Ru­ta del Sol, og Sa­gan hen­te­de sin før­ste sejr i ni må­ne­der i Tir­reno- Adri­a­ti­co. Fa­cit er dog, at hol­det i for­hold til be­sæt­ning og øko­no­mi har væ­ret tæt på en fi­a­sko. Det ame­ri­kan­ske hold har sta­dig til go­de at skin­ne igen­nem, og det skal man nok kom­me til, når Da­ni­el Martin stemp­ler ind i Ar­den­ner- klas­si­ker­ne. Det hav­de væ­ret læk­kert at se Las­se Nor­man Han­sen skæ­re en god fi­gur på bro­ste­ne­ne, men den dan­ske OL- guld­vin­ders gen­nem­brud la­der ven­te på sig. Hvis man er til ra­se­ri­ud­brud og neds­melt­nin­ger, har det sik­kert væ­ret un­der­hol­den­de at læg­ge øre til ma­na­ger Marc Ma­di­ots tira­der. Men el­lers står FDJ for: Fan­den Dan­se­me Jævnt. Kø­rer på ru­i­ner­ne af det sær­de­les for­hen­væ­ren­de Ra­bo­bank- hold, men klas­si­ker­haj­en Sep Van­markcke har ba­re ik­ke væ­ret dér.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.