FI­RE DAN­SKE VE­JE T

Fre­de­rik Andersen, Frans Nielsen, Jan­nik Han­sen og Lars El­ler er al­le klar til a

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STAN­LEY CUP Ma­rie Louise Bal­ling mlb@ spor­ten. dk STAN­LEY CUP’EN DAN­SKER­NES SLUTSPILSSTATISTIK

Stil væg­g­eu­ret til kl. 01.00, tænd tv’et og nyd is­ho­ck­ey på hø­je­ste plan, når jag­ten på Stan­ley Cup­tro­fæ­et be­gyn­der i nat. Og hold ek­stra godt øje med fi re af de 16 hold, for i den trods alt kor­te dan­ske NHL- hi­sto­rie er der for før­ste gang fi re dan­ske­re med i NHL­slut­spil­let.

Må­l­mand Fre­de­rik Andersen og an­gri­ber­ne Frans Nielsen, Jan­nik Han­sen og Lars El­ler er med hver sit hold klar til før­ste run­de af slut­spil­let. De har al­le stå­et der før, men det er før­ste gang, at de al­le fi re er med sam­ti­dig.

Jan­nik Han­sen har spil­let me­re end dob­belt så man­ge slut­spilskam­pe, som de tre øv­ri­ge dan­ske­re, og i 2011 var han og Van­co­u­ver Ca­nucks ba­re en en­kelt sejr fra at løft e det ef­ter­trag­te­de Stan­ley Cup- tro­fæ, men si­den er hol­det ik­ke nå­et læn­ge­re end før­ste run­de.

Fre­de­rik Andersen og Frans Nielsen har hver del­ta­get i slut­spil­let en en­kelt gang. For An­der­sens ved­kom­men­de skyl­des det, at han blot er i gang med sin an­den sæ­son i NHL, mens Nielsen og New York Islan­ders har haft me­re end svært ved at kva­li­fi ce­re sig til slut­spil­let og kun for tred­je gang på de se­ne­ste 10 sæ­so­ner er kom­met vi­de­re fra grund­spil­let.

Lars El­ler og Mon­tre­al Ca­na­di­ens hå­ber for­ment­lig på at ta­ge det sid­ste skridt i år eft er at ha­ve tabt i Con­fe­ren­ce Fi­nals ( se­mi­fi na­len) i sid­ste sæ­son. I lø­bet af hol­dets lan­ge hi­sto­rie er Stan­ley Cup’en ble­vet løft et 24 gan­ge, men det er ik­ke sket si­den 1993.

Over­ord­net set er der lagt op til en tæt dyst i slut­spil­let, hvor fl ere eks­per­ter spår, at 10- 12 af de 16 hold i prin­cip­pet kan gå he­le vej­en. 12 hold run­de­de de 100 po­int i grund­spil­let, og der er kun 16 po­int mel­lem nr. 1, New York Ran­gers, og nr. 16 Cal­gary Fla­mes, hvil­ket er den mind­ste mar­gin i de 35 år, der har væ­ret 16 slut­spils­hold.

ER DET ÆLD­STE

Nor­da­me­ri­ka

tro­fæ, sport­s­folk kæm­per om i

BLEV FØR­STE GANG VE­JER KNAP 16 HAR REJST ME­RE

ud­delt i 1893 kg og er knap en me­ter højt

end én mio. km de se­ne­ste 10 sæ­so­ner, bl. a. for­di hver vin­den­de spil­ler får en dag, hvor man ek­sem­pel­vis kan vi­se det frem i sin hjem­by

I 1927 BE­GYND­TE

man at til­fø­je sølvrin­ge, så der var plads de vin­den­de spil­le­res nav­ne.

FRE­DE­RIK ANDERSEN

7 kam­pe, 89.9 i red­nings­pro­cent

FRANS NIELSEN

6 kam­pe, 2 po­int ( 0 mål + 2 as­sist)

JAN­NIK HAN­SEN

58 kam­pe, 14 po­int ( 5+ 9)

LARS EL­LER

ONS­DAG 15. APRIL 2015

25 kam­pe, 15. po­int ( 5+ 10)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.