TIL STAN­LEY CUP’EN

At kæm­pe om det eft er­trag­te­de tro­fæ, når NHL i nat ta­ger hul på slut­spil­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ana­heim Ducks vs. Win­nipeg Jets Mon­tre­al Ca­na­di­ens vs. Ot­tawa Se­na­tors Van­co­u­ver Ca­nucks vs. Cal­gary Fla­mes Washington Ca­pi­tals vs. New York Islan­ders

ONS­DAG 15. APRIL 2015

NEW YORK ISLAN­DERS

BTs BUD: Washington Ca­pi­tals vin­der se­ri­en

MON­TRE­AL CA­NA­DI­ENS

BTs BUD: Mon­tre­al Ca­na­di­ens vin­der se­ri­en

VAN­CO­U­VER CA­NUCKS

BTs BUD: Van­co­u­ver Ca­nucks vin­der se­ri­en

ANA­HEIM DUCKS

BTs BUD: Ana­heim Ducks vin­der se­ri­en

17. 19. 21. 23. Evt. Evt. Evt. 16. 18. 20. 23. Evt. Evt. Evt. 16. 18. 20. 22. Evt. Evt. Evt. 16. 18. 19. 22. Evt. Evt. Evt.

Frans Nielsen er en af de bæ­ren­de kræft er hos New York Islan­ders, men han sad ude de sid­ste tre kam­pe af grund­spil­let og har kæm­pet med en ska­de si­den slut­nin­gen af fe­bru­ar. De se­ne­ste mel­din­ger går på, at dan­ske­ren er til­ba­ge, når slut­spil­let be­gyn­der i nat, og det vil væ­re vig­tigt for Islan­ders i for­sø­get på at stop­pe Ale­xan­der Ove­chkin, der score­de fl ere mål end no­gen an­den i grund­spil­let - 53 nær­me­re be­stemt.

Spil i over- og un­der­tal bli­ver en af nøg­ler­ne til den­ne se­rie, og der bi­dra­ger Frans Nielsen i høj grad til beg­ge de­le. 18 ( 4+ 14) af dan­ske­rens 43 po­int i grund­spil­let er fal­det i po­wer­play, mens han og­så er no­te­ret for 3 po­int ( 1+ 2) i un­der­tal. Spørgs­må­let er, hvil­ket hold der får mest ud af sin su­per­stjer­ne - Was­hin­g­tons Ove­chkin el­ler New Yor­ks Jo­hn Ta­va­res - for mens Ove­chkin score­de fl est mål, ra­ge­de Ta­va­res fl est po­int til sig med i alt 86 ( 38+ 48) i 82 kam­pe. Mon­tre­al Ca­na­di­ens har må­ske sæ­so­nens bed­ste må­l­mand i Ca­rey Pri­ce. Han har vun­det 44 af si­ne 66 kam­pe i sæ­so­nen og luk­ket min­dre end to mål ind i snit, men Mon­tre­al er op­pe imod Ot­tawa Se­na­tors, der selv har lidt af en guldfugl mel­lem stæn­ger­ne. An­drew Ham­mond har kun spil­let 24 kam­pe, men han har vun­det de 20 og er en stor del af år­sa­gen til, at Se­na­tors over­ho­ve­det nå­e­de slut­spil­let. Så der er lagt op til lidt af en dyst mel­lem de to ’ lo­kal­ri­va­ler’, som må hå­be, at mark­spil­ler­ne kan fi nde vej til net­ma­sker­ne.

Lars El­ler har pro­duk­tions­mæs­sigt haft en svin­gen­de sæ­son bl. a. på grund af si­ne de­fen­si­ve plig­ter, men han ri­der på en bøl­ge af selv­til­lid. 10 af hans 27 po­int i grund­spil­let er kom­met si­den 7. marts, og man kan hå­be, at dan­ske­ren fi nder sam­me slut­spils­form som sid­ste år, hvor han pro­du­ce­re­de 13 po­int ( 5+ 8) i 17 kam­pe. En stor del af Van­co­u­ver Ca­nucks slut­spils­skæb­ne er hængt op på tvil­lin­ger­ne Hen­rik og Da­ni­el Se­din, som til gen­gæld og­så er brand­var­me med hen­holds­vis syv og ot­te po­int i aprils fem grund­spilskam­pe. Selv­om det ik­ke er gå­et så godt de se­ne­ste gan­ge, Van­co­u­ver har væ­ret i slut­spil­let, har en stor del af hol­det slut­spil­ser­fa­ring, og det kan bli­ve nøg­len til sejr mod et Cal­gary Fla­mes- hold, der har si­ne bed­ste spil­le­re i un­ge folk som Jo­hn­ny Gaud­reau og Se­an Mo­na­han og ik­ke har væ­ret i slut­spil­let si­den 2009.

Jan­nik Han­sen bli­ver oft e nævnt som en af Van­co­u­vers usyn­li­ge hel­te, og i den­ne sæ­son har han tan­ge­ret sin scor­ings­re­kord med 16 fuld­træff ere. Han er kom­met ind i en god ryt­me med Bo Hor­vat og Ro­nalds Ke­nins i en kæ­de, der ik­ke nød­ven­dig­vis er på isen for at sco­re men al­li­ge­vel pro­du­ce­rer for­nuft igt. 25- åri­ge Fre­de­rik Andersen har væ­ret i cen­trum for en af de helt sto­re dis­kus­sio­ner om­kring Ana­heim de se­ne­ste må­ne­der. Hvem skal stå på mål, når slut­spil­let be­gyn­der? Si­den Andersen blev ska­det i fe­bru­ar, har han og 21- åri­ge Jo­hn Gib­son delt må­l­mand­stjan­sen mel­lem sig, og spe­ku­la­tio­nen har gå­et på, om træ­ner Bru­ce Boud­reau over­ho­ve­det selv ved, hvem han sto­ler mest på.

Det ser nu ud til, at om­stæn­dig­he­der­ne har valgt for træ­ne­ren, da Jo­hn Gib­son blev ska­det til træ­ning 10. april og sta­dig ik­ke var med til træ­ning man­dag. De to må­l­mænd har og­så næ­sten iden­ti­ske sta­ti­stik­ker fra grund­spil­let, selv­om Andersen har spil­let me­re end dob­belt så man­ge kam­pe. Han har for­ment­lig og­så en lil­le for­del i at ha­ve stå­et på mål i al­le tre ind­byr­des op­gør mod Win­nipeg i grund­spil­let - med tre sej­re til føl­ge. april kl. 04.30 Ducks - Jets april kl. 04.30 Ducks - Jets april kl. 03.00 Jets - Ducks april kl. 03.30 Jets - Ducks 25. april Ducks - Jets 27. april Jets - Ducks 29. april Ducks - Jets april kl. 01.00 Ca­na­di­ens - Se­na­tors april kl. 01.00 Ca­na­di­ens - Se­na­tors april kl. 01.00 Se­na­tors - Ca­na­di­ens april kl. 01.00 Se­na­tors - Ca­na­di­ens 25. april Ca­na­di­ens - Se­na­tors 27. april Se­na­tors - Ca­na­di­ens 29. april Ca­na­di­ens - Se­na­tors april kl. 04.00 Ca­nucks - Fla­mes april kl. 04.00 Ca­nucks - Fla­mes april kl. 04.00 Fla­mes - Ca­nucks april kl. 04.00 Fla­mes - Ca­nucks 24. april Ca­nucks - Fla­mes 26. april Fla­mes - Ca­nucks 28. april Ca­nucks - Fla­mes april kl. 01.00 Ca­pi­tals - Islan­ders april kl. 01.00 Ca­pi­tals - Islan­ders april kl. 18.00 Islan­ders - Ca­pi­tals april kl. 01.30 Islan­ders - Ca­pi­tals 24. april Ca­pi­tals - Islan­ders 26. april Islan­ders - Ca­pi­tals 28. april Ca­pi­tals - Islan­ders

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.