’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Frank Jensen

Vil vi på ver­dens­plan be­va­re vo­res tred­je­plads på li­sten over lan­de med mak­si­mum 10 mio. ind­byg­ge­re, der le­ve­rer de bed­ste sport­s­re­sul­ta­ter, kræ­ves der po­li­tisk ak­tion

ne­li­ge lan­de, « si­ger Frank Jensen og hen­vi­ser til den ’ Spliss- rap­port’, som Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut har la­vet.

High Per­for­man­ce- ho­tel i Rio

Den vi­ser, at Dan­mark, Portu­gal og Spa­ni­en i pe­ri­o­den 2001- 2012 har in­ve­ste­ret min­dre i eli­tei­dræt end lan­de som ek­sem­pel­vis Bel­gi­en, Fin-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.