Går ef­ter mindst 10 OL- me­dal­jer

DIFs for­mand Ni­els Ny­gaard vil væ­re skuf­fet, hvis Dan­mark ik­ke ero­brer et to­cif­ret an­tal me­dal­jer i Rio i 2016

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ME­DAL­JEJ­AGT Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Mål­sæt­nin­gen for den dan­ske del­ta­gel­se ved næ­ste års olym­pi­ske le­ge i den bra­si­li­an­ske stor­by Rio de Ja­neiro er på plads.

» Vi sti­ler højt med en am­bi­tion om, at et stort dansk OL- hold på op mod 125 del­ta­ge­re skal ero­bre 10 me­dal­jer. Kom­mer vi hjem med fær­re, vil jeg be­teg­ne det som en skuf­fel­se, « si­ger Dan­marks Idræts­for­bunds for­mand Ni­els Ny­gaard.

Han delt­og i går ved et stor­stilet ar­ran­ge­ment i Mar­se­lis­borg­hal­len i Aar­hus, hvor nyhe­den om, at Dansk Su­per­mar­ked do­ne­rer 30 mio. kro­ner til de dan­ske OL- at­le­ter, blev lan­ce­ret.

» Uden de kom­merci­el­le olym­pi­ske part­ne­re, hvor Dansk Su­per­mar­ked er den stør­ste bi­drag­y­der, kun­ne vi al­drig ha­ve haft så sto­re olym­pi­ske am­bi­tio­ner, som til­fæl­det er. Det er jo et pro­blem for idræt­ten her­hjem­me, at be­lø­be­ne fra lot­to­mid­ler­ne de se­ne­ste par år er ble­vet re­du­ce­ret med 60- 70 mio. kro­ner. Dis­se pen­ge skal vi ha­ve ind ad an­dre ve­je, hvis vo­res at­le­ter skal væ­re li­ge så godt for­be­redt til OL som de uden­land­ske kon­kur­ren­ter, « si­ger Ni­els Ny­gaard.

Sær­ligt fo­kus fremad­ret­tet?

Team Dan­marks be­sty­rel­ses­for­mand, Frank Jensen ( S), var og­så blandt mø­de­del­ta­ger­ne i Aar­hus.

» At dansk idræt i øje­blik­ket kla­rer sig flot in­ter­na­tio­nalt, skyl­des ik­ke mindst vo­res unik­ke for­e­nings­mo­del. Her er ta­len­t­ud­vik­lin­gen i top, men vil vi på ver­dens­plan be­va­re vo­res tred­je­plads på li­sten over lan­de med mak­si­mum 10 mio. ind­byg­ge­re, der le­ve­rer de bed­ste sport­s­re­sul­ta­ter, kræ­ves der po­li­tisk ak­tion. Det skal ik­ke ly­de som et op­råb om, at de skal gi­ve os fle­re pen­ge. Dem vil al­le jo ger­ne ha­ve man­ge af. Men po­li­ti­ker­ne må be­stem­me sig for, om eli­tei­dræt­ten i Dan­mark fremad­ret­tet skal ha­ve sær­ligt fo­kus. I læng­den kan vi ik­ke hol­de til, at den støt­te, som vo­res to­pat­le­ter til­by­des, er væ­sent­lig min­dre end sam­men­lig-

ONS­DAG 15. APRIL 2015 land, Hol­land, Schweiz og Ca­na­da.

Før OL i Rio er der dog in­gen tvivl om, at at­le­ter­ne får op­ti­ma­le for­hold at præ­ste­re un­der. 4,5 mio. kro­ner af de pen­ge, som Dansk Su­per­mar­ked har do­ne­ret, er øre­mær­ket et så­kaldt High Per­for­man­ce- ho­tel i Rio- for­sta­den Bo­ta­fogo.

» Hver­ken de 20- 25 at­le­ter el­ler de 20- 30 hjæl­pe­re, der un­der OL får ba­se her, kom­mer til at le­ve luk­suri­øst. Fak­tisk er ho­tel­let kun to­stjer­net. Men ved at ha­ve vo­res helt eget sted at bo uden for OL- by­en, får vi mu­lig­he­den for at få fle­re hjæl­pe­re med til Rio, li­ge­som der bli­ver mu­lig­hed for at til­by­de hver en­kelt idræts­u­dø­ver en­kelt­væ­rel­se da­gen før en vig­tig kon­kur­ren­ce. Ting som dis­se skul­le me­get ger­ne væ­re med til at op­ti­me­re de dan­ske re­sul­ta­ter, « si­ger Mor­ten Rodtwitt, der er chef for det dan­ske OL- hold.

Ud over High Per­for­man­ce- ho­tel­let i Rio går do­na­tio­nen fra Dansk Su­per­mar­ked til ta­len­t­ud­vik­ling i dansk eli­tei­dræt, at­let- sti­pen­di­er til po­ten­ti­el­le OL- me­dal­je­kan­di­da­ter, ma­te­ri­el samt må­l­ret­tet in­ter­na­tio­nal kon­kur­ren­ce- del­ta­gel­se.

Fo­to: Bo Am­strup Fra ven­stre: Ni­els Ny­gaard, fmd. for DIF, Fie Ud­by Eri­ch­sen, eli­te­ro­er, der delt­og i sing­lescul­ler ved OL i 2012, hvor hun vandt sølv, Per Bank, adm. dir. i Dansk Su­per­mar­ked, Jesper Han­sen, ver­dens­me­ster i ske­et­skyd­ning og OL- del­ta­ger i 2012, og Frank Jensen, Kø­ben­havns over­borg­me­ster og fmd. for Team Dan­marks be­sty­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.