Skjern sæt­ter KIF un­der pres med sejr

Kra­vet til vak­len­de KIF er nu sej­re i hol­dets to sid­ste pul­je­kam­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SLUT­SPIL, PUL­JE 1, MÆND da den i øje­blik­ket bli­ver ud­byg­get til at kun­ne rum­me 3.100 skri­gen­de ve­stjy­der mod de nu­væ­ren­de 2.400 til­sku­e­re.

Der­i­mod hav­de Skjern lånt HC Midtjyl­lands nor­ma­le hjem­me­ba­ne i Her­ning, hvil­ket fik fle­re book­ma­ke­re til at gø­re ude­hol­det fra KIF Kol­ding Kø­ben­havn til fa­vo­rit.

Mar­kus­sen i ho­p­la

KIF- mand­ska­bet hav­de alt at spil­le for, da hol­det med en sejr kun­ne kva­li­fi­ce­re sig til se­mi­fi­na­ler­ne al­le­re­de to run­der før tid, hvil­ket vil­le gi­ve hol­det uvur­der­lig tid til at re­sti­tu­e­re nog­le af mand­ska­bets al­dren­de pro­fi­ler. Omvendt skul­le Skjern bru­ge en sejr for hol­de sig in­de i kam­pen om se­mi­fi­na­le­plad­ser­ne, så der var lagt op til et kæm­pe dra­ma i Her­ning.

Det blev tæt, men en godt sky­den­de Ni­ko­laj Mar­kus­sen og Sø­ren Pe­der­sens red­ning til sidst gjor­de li­ge ak­ku­rat for­skel­len.

» Vi har få­et en tro på, at når tin­ge­ne lyk­kes for os, og vi står godt i for­sva­ret, så har de an­dre hold rig- tig svært ved at slå os. Det er som om, at den tro fort­sæt­ter in­de på ba­nen, og i dag hav­de vi så og­så bå­de hel­det og dyg­tig­he­den til sidst, « sag­de Mar­kus­sen til klub­bens hjem­mesi­de.

Han føl­te sig ik­ke ge­ne­ret af, at kam­pen fo­re­gik i uvan­te om­gi­vel­ser, og med 3.250 til­sku­e­re på plads blev der end­da sat sæ­son­re­kord for en Skjern- hjem­me­kamp.

» Det var su­per­fedt, at der var så man­ge men­ne­sker, det gav en fan­ta­stisk stem­ning, og det hjæl­per os me­get ne­de på ba­nen. Det er og­så me­get sjove­re at sco­re, når der så kom­mer et or­dent­ligt brøl fra til­sku­er­ne, « sag­de Ni­ko­laj Mar­kus­sen.

Med sej­ren er Skjern sta­dig med i kam­pen om en se­mi­fi­na­le­plads. Ve­stjy­der­ne har nu seks po­int li­ge­som KIF Kol­ding Kø­ben­havn, der dog pt. lig­ger på før­ste­plad­sen, da KIF vandt grund­spil­let, og det ve­jer tun­ge­re end målsco­re og ind­byr­des kamp.

Team Tvis Holste­bro kan dog over­ha­le beg­ge hold, hvis hol­det vin­der sin kamp mod År­hus Hånd­bold i af­ten.

TV2s di­gi­ta­le chef, , Pe­ter Brü­ch­mann, kan ik­ke ha­ve en mand som An­dreas Ra­sch- Christensen til at skri­ve blo­gind­læg for me­di­e­virk­som­he­den . Fo­to: Nils Meilvang

Ni­ko­laj Mar­kus­sen score­de ot­te mål for Skjern i den smal­le sejr over KIF Kol­ding Kø­ben­havn i mæn­de­nes slut­spil. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.