TV2 fy­rer blog­ger ef­ter plagi­at- af­slø­ring

For­fat­ter An­dreas Ra­sch- Christensen er­ken­der, at han har be­gå­et fejl over for tv- sta­tio­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SAT AF

Sø­ren Paa­ske

spa@ spor­ten. dk TV2 har af­brudt sam­ar­bej­det med fod­boldskri­ben­ten An­dreas Ra­sch- Christensen, der tid­li­ge­re har skre­vet blo­gind­læg på tv2. dk, og li­ge­le­des er for­fat­ter til bo­gen ’ Kri­ge­ren’ om den kon­tro­ver­si­el­le fod­bold­stjer­ne Lu­is Suárez. An­dreas Ra­sch- Christensen er kom­met i mod­vind, ef­ter sport­sjour­na­li­sten Asker He­de­gaard Boye har frem­lagt ek­semp­ler på, at Ra­sch- Christensen i bå­de ’ Kri­ge­ren’ og blo­gind­læg på tv2. dk har skre­vet pas­sa­ger, der er næ­sten iden­ti­ske med pas­sa­ger, som Asker He­de­gaard Boye tid­li­ge­re har skre­vet for Jyl­lands- Po­sten.

Og det får alt­så nu den kon­se­kvens, at An­dreas Ra­sch- Christensen er fær­dig som blog­ger på TV2. Det be­kræf­ter Pe­ter Brü­ch­mann, di­gi­tal chef på TV2, over for Me­di­awatch.

» Man kan selv­føl­ge­lig ik­ke skri­ve på tv2. dk, hel­ler ik­ke selv om det er en uløn­net blog i eget navn, når så­dan no­get fo­re­kom­mer, så vo­res sport­s­re­dak­tion af­brød sam­ar­bej­det om­gå­en­de, da vi fik kend­skab til det, « si­ger Pe­ter Brü­ch­mann.

An­dreas Ra­sch- Christensen in­drøm­mer si­ne fejl og for­står godt, at TV2 har af­brudt sam­ar­bej­det.

» Jeg har er­kendt fejl­en, og jeg er enig med TV2 i be­slut­nin­gen. Jeg har ik­ke hånd­te­ret gen­ren godt nok, « si­ger han iføl­ge Me­di­awatch.

Af­vi­ste plagi­at

Tid­li­ge­re har An­dreas Ra­sch- Christensen dog for­kla­ret, at der i hans op­tik ik­ke er ta­le om plagi­at af Asker He­de­gaard Boy­es tek­ster. Det fastslog han i slut­nin­gen af marts over for BT.

» Nej, det er ik­ke plagi­at. Det er rig­tigt, at der er man­ge lig­heds­punk­ter i det, Asker He­de­gaard Boye har skre­vet og det, jeg skri­ver i nog­le få pas­sa­ger i bo­gen. Men hvis man går til­ba­ge i ti­den og ser, hvad jeg el­lers har skre­vet, så kan man gen­fin­de man­ge af de sam­me sæt­nin­ger i mit po­rtræt af Suárez i BT, og i in­ter­view på TV2 om­kring ham bru­ger jeg man­ge af de sam­me ord, som jeg selv har brugt tid­li­ge­re; ord som ’ græn­se­løs’ for ek­sem­pel, « sag­de Ra­s­chChri­sten­sen ved den lej­lig­hed, hvor han og­så af­vi­ste, at der var for man­ge lig­heds­punk­ter mel­lem hans tek­ster og Asker He­de­gaard Boy­es.

» Der er man­ge lig­heds­punk­ter i to kor­te pas­sa­ger, og hvis der hav­de væ­ret ta­le om en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel, hav­de jeg nævnt Asker He­de­gaard Boye. Ik­ke som en kil­de, jeg ci­te­rer di­rek­te fra, men som en jeg er be­un­drer af. Jeg er en stor be­un­drer af Asker He­de­gaard Boye, men det er me­get groft at anklage mig for plagi­at. Jeg er selv hi­sto­ri­ker og for­sker, jeg er fuld­stæn­dig up­let­tet, og jeg er ue­nig i, at det til­nær­mel­ses­vis kan kal­des for et plagi­at, « lød det den­gang.

Ær­ger­ligt for An­dreas

For­la­get Tur­bi­ne, der står bag An­dreas Ra­sch- Chri­sten­sens bog ’ Kri­ge­ren’, har tid­li­ge­re af­vist at træk­ke bo­gen til­ba­ge ef­ter plagi­at- af­slø­rin­ger­ne. Si­den BT skrev om sa­gen, har for­la­get selv prø­vet at fin­de frem til lig­nen­de af­snit i bo­gen uden held. Der­for æn­drer fy­rin­gen fra TV2 hel­ler ik­ke no­get for bo­gens frem­tid.

» Det er ær­ger­ligt for An­dreas, men det har som ud­gangs­punkt ik­ke no­get med bo­gen at gø­re. Det stil­ler selv­føl­ge­lig hver­ken An­dreas el­ler bo­gen i no­get godt lys. Men vi må fast­hol­de, at der ik­ke, hvad vi ved af, er duk­ket an­dre væ­sent­li­ge kri­tisab­le af­snit op fra bo­gen, end det, der kom frem in­den på­ske i BT. Fy­rin­gen fra TV2, har vi vur­de­ret, er ik­ke nok til at skri­de til hand­ling. Vi hå­ber og reg­ner ik­ke med, at der kom­mer nye ek­semp­ler frem, « si­ger Sø­ren Højlund Carl­sen, pro­jek­t­chef på Tur­bi­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.