Me­re sky­de­træ­ning

Kø­ben­havns Po­li­ti­for­e­ning kræ­ver me­re sky­deud­dan­nel­se eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MANG­LEN­DE TRÆ­NING

Ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn 14.- 15. fe­bru­ar er et so­le­klart be­vis på, at vi er trå­dt ud af den lil­le an­de­dam og nu skal for­hol­de os til ter­r­o­ri­ster med mi­li­tær­ri­fl er.

Så­dan ly­der det fra for­mand for Kø­ben­havns Po­li­ti­for­e­ning Mi­cha­el Berg­mann Møller, som me­ner, det er nød­ven­digt med me­re sky­de­træ­ning til be­tjen­te­ne, hvis de skal væ­re i stand til at ’ ned­kæm­pe ter­r­o­ri­ster­ne’.

Me­re tid på sky­de­ba­nen

» Det er et spørgs­mål om, at vi skal ha­ve no­get me­re tid på sky­de­ba­nen, så­dan at vi sik­rer, at vi eft er ter­r­or­an­gre­bet kom­mer op på et an­det sky­deud­dan­nel­ses­ni­veau. Det er en helt an­den si­tu­a­tion, vi står i nu, « si­ger han.

Tab­te ma­ga­si­net

Op­for­drin­gen til po­li­ti­le­del­sen kom­mer eft er, at TV2 Nyhe­der­ne i går kun­ne af­slø­re, at den ene af de to po­li­ti­be­tjen­te, som stod vagt ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de, da den blev an­gre­bet, mang­le­de den år­li­ge, ob­liga­to­ri­ske skud­træ­ning med sin MP5­ma­skin­pi­stol.

» Jeg er lidt ked af, at der er nog­le af vo­res kol­le­ger, som ik­ke har få­et den rig­ti­ge sky­de­træ­ning, men man må på den an­den si­de an­er­ken­de, at der kan væ­re lov­li­ge år­sa­ger til, han ik­ke er duk­ket op til den træ­ning. Der kan for ek­sem­pel væ­re ta­le om syg­dom, el­ler at han har væ­ret ind­sat i en an­den po­li­tiop­ga­ve, som man på da­gen har skøn­net var vig­ti­ge­re, « si­ger Mi­cha­el Berg­mann Møller.

Fle­re kil­der for­tæl­ler til TV2 Nyhe­der­ne, at der skal væ­re ta­le om den sam­me be­tjent, som tab­te ma­ga­si­net til sin ma­skin­pi­stol, da gerningsmanden Omar El- Hus­se­in an­greb sy­na­go­gen. Det er dog fort­sat uvist, om det skyl­des en men­ne­ske­lig fejl el­ler et de­fekt vå­ben, at ma­ga­si­net faldt ud.

Nog­le har mi­li­tær bag­grund

For­man­den for Kø­ben­havns Po­li­ti­for­e­ning me­ner dog ik­ke, at be­tjen­tens mang- len­de sky­de­træ­ning har haft af­gø­ren­de be­tyd­ning i den på­gæl­den­de si­tu­a­tion.

» Nej, for det kom­mer an på, hvad den en­kel­te po­li­ti­mands bag­grund er. Nog­le har en mi­li­tær bag­grund og der­med rig­tig god vå­ben­be­tje­ning og sky­deud­dan­nel­se, mens det kni­ber for an­dre, « si­ger han.

Ar­bejds­grup­pe ned­sat

» Men frem for alt vil jeg si­ge, at li­ge nøj­ag­tigt i for­bin­del­se med det, der ske­te ved sy­na­go­gen, hvor man har en at­ten­tat­mand, der li­ge har lik­vi­de­ret en ci­vil og der­eft er åb­ner ild mod mi­ne kol­le­ger, der tror jeg nok, at det er at stram­me den at stil­le krav til, hvor­dan man skal re­a­ge­re, « til­fø­jer Mi­cha­el Berg­mann Møller, som glæ­der sig over, at po­li­ti­le­del­sen har ned­sat en ar­bejds­grup­pe, der skal kig­ge nær­me­re på, hvor­dan be­tjen­te­nes sky­de­kur­ser skal ind­ret­tes fremad­ret­tet.

AN­GRE­BE­NE

14. fe­bru­ar kl. 15.33:

Po­li­ti­et får det før­ste alarmopkald om skud mod Kr­udt­tøn­den på Ser­rids­levvej på Øster­bro i Kø­ben­havn. Den 55- årig fi lm­mand Finn Nør­gaard bli­ver dræbt. To an­sat­te på Kr­udt­tøn­den har for­talt til Po­li­ti­ken, at be­tjen­te­ne sad med ryg­gen til vin­du­et, da der blev åb­net ild. De to be­tjen­te fra Kø­ben­havns Po­li­ti var nyud­dan­ne­de og bar ik­ke skud­sik­re ve­ste, da Omar El- Hus­se­in plud­se­lig aff yre­de sit au­to­mat­vå­ben. Til ste­de var og­så eft er­ret­nings­folk fra PET og sven­ske Säpo.

15. fe­bru­ar kl. 01.00:

37- åri­ge Dan Uzan bli­ver dræbt ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de. To be­tjen­te, der ek­stra­or­di­nært var ud­sta­tio­ne­ret pga. det for­hø­je­de alarm­be­red­skab, bli­ver sår­et i hen­holds­vis arm og ben. En po­li­ti­as­si­stent aff yre­de ét skud mod Omar El- Hus­se­in, mens den an­den ik­ke skød.

15. fe­bru­ar kl. 04.50:

22- åri­ge Omar El- Hus­se­in bli­ver skudt og dræbt af po­li­ti­et på Sva­ne­vej i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter.

TV2 Nyhe­der­ne af­slø­re­de i går, at den ene af de to po­li­ti­be­tjen­te, som stod vagt ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de, da den blev an­gre­bet, mang­le­de den år­li­ge, ob­liga­to­ri­ske skud­træ­ning med sin MP5­ma­skin­pi­stol. Ar­kiv­fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.