’ Knap­pe res­sour­cer’

BT - - NYHEDER -

FOR­MAN­DEN

Det over­ra­sker langt­fra for­man­den for Po­li­ti­for­bun­det, Claus Ox­feldt, at en af de be­tjen­te, som un­der ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn stod vagt for­an sy­na­go­gen i Krystal­ga­de, iføl­ge TV2 Nyhe­der­ne ik­ke var træ­net i at sky­de med ma­skin­pi­stol.

Fak­tisk vil­le det hel­ler ik­ke over­ra­ske po­li­ti­for­man­den, hvis der kan fi ndes end­nu fl ere be­tjen­te, som ik­ke har få­et den år­li­ge skud­træ­ning.

» Når jeg si­ger det, er det for­di, det hand­ler om res­sour­cer, « si­ger Claus Ox­feldt og ud­dy­ber , at knap­pe res­sour­cer er en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at be­tjen­te ik­ke kom­mer til den ob­liga­to­ri­ske sky­de­træ­ning.

» Som jeg har sagt i åre­vis, men som in­gen rig­tigt har vil­let hø­re på, så har vi lig­get un­der­dre­jet i for­hold til ge­ne­rel eft er- og vi­de­reud­dan­nel­se si­den 1. ja­nu­ar 2007, hvor po­li­ti­re­for­men blev ind­ført, og hvor man gik fra 54 til 12 po­li­tik­red­se. « BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.