Ja, fl exi­curi­ty fi nan­si­e­rer sig selv

BT - - DEBAT - EJ­NER K. HOLST

Ar­bejds­mar­keds­se­kre­tær i LO

har et at­trak­tivt dag­pen­ge­sy­stem, vil sva­ret væ­re, at overenskomst­for­hand­lin­ger­ne gi­ver læn­ge­re op­si­gel­ses­vars­ler, og så får vi et stiv­net ar­bejds­mar­ked, som det man ser i Sy­d­eu­ro­pa. Virk­som­he­der vil ha­ve svært ved at an­sæt­te, hvis de ved, at de ik­ke bli­ver ved med at ha­ve brug for folk, og som me­d­ar­bej­der bli­ver man på den sam­me virk­som­hed i man­ge år, selv­om man må­ske kun­ne gø­re bed­re gavn et an­det sted. De lan­de, der ik­ke har et fl exi­curi­ty-

HVIS VI IK­KE

sy­stem som det dan­ske, har læn­ge­re op­si­gel­ses­vars­ler og der­med et me­re stiv­net ar­bejds­mar­ked.

dag­pen­ge­pe­ri­o­den og sam­ti­dig for­dob­le­de genop­tje­nings­pe­ri­o­den, hæn­ger ik­ke sam­men. Vi skal ha­ve et dag­pen­ge­sy­stem, som folk fø­ler tryg­hed ved. Hvis vi gør genop­tje­nings­pe­ri­o­den kor­te­re, er der et in­ci­ta­ment til at ta­ge kor­te­re an­sæt­tel­ser, vi­ka­ri­a­ter el­ler sæ­so­n­ar­bej­de. Så det, at du ska­ber det in­ci­ta­ment, be­ty­der bå­de, at fl ere bli­ver i dag­pen­ge­sy­ste­met, og at fl ere kom­mer i ar­bej­de – på den

AT VI HAL­VE­RE­DE

må­de bli­ver det selv­fi nan­si­e­ren­de.

som re­præ­sen­te­rer man­ge væl­ge­re, har nog­le øn­sker til, hvor­dan en frem­ti­dig re­ge­ring skal ta­ck­le dag­pen­ge­sy­ste­met. Vi har råd til at gen­nem­fø­re lem­pel­ser­ne, for­di vi ska­ber et stør­re ar­bejds­kraft sud­bud, når der bli­ver stør­re in­ci­ta­ment til at gå eft er kortva­ri­ge job. Kon­se­kven­ser­ne ved et stiv­net ar­bejds­mar­ked vil der­i­mod gi­ve ti­fold stør­re om­kost­nin­ger. Nu kig­ger vi på par­ti­er­nes re­ak­tion, og jeg tviv­ler på, at no­gen slip­per igen­nem en valg­kamp uden at sva­re på det her.

LO OG FTF,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.