Nej, folk skal skub­bes i ar­bej­de

BT - - DEBAT - BO SAN­DE­MANN

Pro­fes­sor i øko­no­mi, Aar­hus Uni­ver­si­tet

at der al­drig er me­re end 4.000, der fal­der ud af dag­pen­ge­sy­ste­met år­ligt, så er man nødt til at la­ve sy­ste­met me­re ge­ne­røst end nu, og re­ge­rin­gen har be­slut­tet, at et nyt sy­stem ik­ke må væ­re dy­re­re. Det vil væ­re svært at sik­re, at det ik­ke kom­mer til at ko­ste me­re i form af øge­de dag­pen­ge og an­dre ydel­ser. Så det gi­ver nog­le be­græns­nin­ger. Man kan stort set ik­ke få et dag­pen­ge­sy­stem, som vil sik­re,

VIL MAN GA­RAN­TE­RE,

at der ik­ke er me­re end 4.000 per­so­ner, der fal­der ud år­ligt. I år med svag konjunk­tur vil fl ere end 4.000 fal­de ud, som vi ty­de­ligt har kun­net se de sid­ste år.

væ­re en vis stram­hed i reg­ler­ne, så nog­le fal­der ud af dag­pen­ge­sy­ste­met, hvis de ik­ke fi nder sig et job, for el­lers er der ik­ke til­skyn­del­se nok til at sø­ge ar­bej­de.

DER SKAL OG­SÅ

reg­ler­ne for genop­tje­ning. Der kan væ­re nog­le be­græns­nin­ger for, hvor­når folk gi­der at ta­ge et job, hvis det ik­ke tæl-

MAN KUN­NE ÆN­DRE

ler i op­tje­nin­gen af dag­pen­ge. Det vil væ­re en ny re­gel, og det er for tid­ligt at si­ge, om det får folk til at ta­ge kor­te­re­va­ren­de job, men det kun­ne vi­se sig at væ­re en god idé.

DEN DAN­SKE FLE­XI­CURI­TY- MO­DEL

med et fl ek­si­belt ar­bejds­mar­ked, hvor man let han hy­re og fy­re, er ik­ke tru­et, for­di man skæ­rer dag­pen­ge­pe­ri­o­den ned til to år. Skar vi den ned til to må­ne­der, kun­ne vi ta­le om kon­se­kven­ser og fast­frys­ning af ar­bejds­mar­ke­det, men in­den for to år kan man som le­dig sta­dig nå at eft er­ud­dan­ne sig el­ler fl yt­te eft er job.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.