DAG­PEN­GE- SVAR BLÆ­SER I VIN­DEN ’’

BT - - DEBAT -

Når Pia Ol­sen Dyhr på lør­dag by­der vel­kom­men til SFs lands­mø­de, er det med en god for­nem­mel­se i ma­ven. Selv om me­nings­må­lin­ger­ne ik­ke al­le er li­ge pran­gen­de, er op­bak­nin­gen til det tid­li­ge­re pryg­le­de re­ge­rings­par­ti stør­re nu, end da SFer­ne un­der stor dra­ma­tik for­lod mi­ni­ster­kon­to­rer­ne i ja­nu­ar sid­ste år. Selv var Pia Ol­sen Dyhr væl­dig be­gej­stret for at væ­re med på mi­ni­ster­hol­det og for­sva­re­de SFs del­ta­gel­se til det sid­ste, men hun har og­så vist sig at væ­re den ret­te til at få par­ti­et på fo­de igen. MON IK­KE PAR­TI­FOR­MAN­DEN er svært let­tet over, at det er lyk­ke­des at fi nde en plads til SF til ven­stre på det po­li­ti­ske land­kort, hvor En­heds­li­sten el­lers fyld­te godt. SF har få­et en langt me­re klas­sisk, rød pro­fi l, men er til for­man­dens til­freds­hed ik­ke til­ba­ge i hæn­ge­køj­en. Spør­ger man Pia Ol­sen Dyhr, er SF et par­ti, der kon­stant hi­ger eft er ind­fl ydel­se og re­sul­ta­ter ved for­hand­lings­bor­det.

Hun skal dog ik­ke reg­ne med at bli­ve in­vi­te­ret til for­hand­lin­ger om en ny dag­pen­gere­form på den­ne si­de af val­get, selv om det el­lers er, hvad SF op­for­drer re­ge­rin­gen til at ta­ge ini­ti­a­tiv til i en ny kampag­ne. ’ Det dag­pen­ge­pro­blem du ken­der’ ly- der SFs hil­sen til stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt og med re­fe­ren­ce til So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kampag­ne ’ Det Dan­mark du ken­der’. KAMPAG­NEN ER SFs ny­e­ste vej ind i en åre­lang de­bat om den ud­skæld­te dag­pen­gere­form. Langt fl ere end ven­tet har mi­stet ret­ten til dag­pen­ge som føl­ge af re­for­men, som den tid­li­ge­re re­ge­ring stod bag sam­men med Dansk Fol­ke­par­ti og De Ra­di­ka­le - og som Thor­ning- re­ge­rin­gen valg­te at le­ve med. Vel vi­den­de at re­ge­rin­gen ik­ke er til at rok­ke, får Pia Ol­sen Dyhr end­nu en gang solgt sit bud­skab om, at mu­lig­he­den for at få en løs­ning på plads er der nu, før en even­tu­el bor­ger­lig re­ge­ring ta­ger over. Når So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne afk ræ­ver Ven­stre svar om kon­tant­hjælpsloft et, må par­ti­et og­så kun­ne be­skri­ve sin egen dag­pen­ge­plan, er Ol­sen Dyhrs lo­gik.

Blandt So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for­sø­ger man at fi nde en pas­sen­de gri­mas­se. For ik­ke kun SFer­ne er på ba­nen i dis­se da­ge. Og­så de to ho­ved­or­ga­ni­sa­tio­ner LO og FTF eft er­ly­ser et nyt dag­pen­ge­sy­stem. Selv om man blandt So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne gør en dyd ud af at sig­na­le­re, at dag­pen­ge­de­bat­ten ik­ke læn­ge­re er no­gen tik­ken­de bom­be, og at det ik­ke er en Selv­stæn­di­ge ar­bej­der me­get og har stor ri­si­ko for at gå kon­kurs. Bur­de folk tæn­ke sig om en ek­stra gang, in­den de sprin­ger ud i det? sag, man be­hø­ver top­mi­ni­stre til at hånd­te­re, var man na­tur­lig­vis helst SFs sto­re an­non­cer for­u­den. Kampag­nen ud­stil­ler alt an­det li­ge det ud­skæld­te dag­pen­ge­sy­stem som So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes smer­tens­barn og øger pres­set på re­ge­rings­par­ti­et for at kom­me med for­slag til æn­drin­ger. OM SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE VIL spil­le ud før val­get el­ler ven­te på dag­pen­ge­kom­mis­sio­nens rap­port eft er som­mer­fe­ri­en, er end­nu et ube­sva­ret spørgs­mål. S- stra­te­ger­ne tæl­ler på knap­per. Vil et øko­no­misk op­sving og nye job kun­ne kvæ­le dag­pen­ge­de­bat­ten? Det er nu svært at fo­re­stil­le sig Thor­ning fuld­stæn­dig tavs om dag­pen­ge helt frem til val­get.

Men li­ge­som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tæl­ler på knap­per, må SF- for­man­den, tid­li­ge­re mi­ni­ster i Thor­nings re­ge­ring, over­ve­je, hvor hårdt og hvor læn­ge hun vil ud­for­dre S- for­man­den, par­tiets stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, i den gift ige dag­pen­ge­de­bat. I we­e­ken­den er der dog in­gen tvivl om, at Pia Ol­sen Dyhr vil gi­ve den gas og kræ­ve, at re­ge­rin­gen ta­ger sig sam­men. Det vil væ­re sød mu­sik i ører­ne på græs­rød­der­ne, som vil kvit­te­re for, at de nu kan ken­de de­res par­ti igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.