RO­BERT HAN­SEN

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk Kenan Se­e­berg Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk

AL­VOR­LIG SYG­DOM

kse@ bt. dk

Det lig­ne­de et ba­nalt il­de­be­fin­den­de, da den po­pu­læ­re sku­e­spil­ler Ro­bert Han­sen i for­gårs måt­te en tur på sy­ge­hu­set midt un­der Ti­vo­lis suc­ces­fo­re­stil­ling ’ Dir­ty dan­cing’. Få ti­me­re se­ne­re vi­ste det sig, at den blot 35- åri­ge sku­e­spil­ler led af en liv­stru­en­de til­stand, der var tæt på at ko­ste ham li­vet.

Ro­bert Han­sen blev dår­lig un­der tirs­da­gens fo­re­stil­ling og fik se­ne­re kon­sta­te­ret en rift i ho­ved­pulsår­en. En sjæl­den syg­dom, som hvert år ko­ster fle­re hund­re­de dan­ske­re li­vet. Nat­ten til ons­dag blev han ope­re­ret på Rigs­ho­spi­ta­let og har det nu godt ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne.

» Han har væ­ret sløj i nog­le da­ge, og jeg tro­e­de egent­lig, det var en gang in­flu­en­za, men i lø­bet af fo­re­stil­lin­gen kun­ne jeg se, at han blev me­re og me­re fjern i blik­ket.

Det for­tæl­ler Silas Holst, der spil­ler ho­ved­rol­len som Jo­hn­ny Cast­le og ar­bej­der tæt sam­men med Ro­bert Han­sen i fo­re­stil­lin­gen. Han var selv på sce­nen, da Ro­bert Han­sen blev til­set af en læ­ge.

» Vi er ba­re let­te­de over, at det blev op­da­get, så der blev gjort no­get ved det. El­lers kun­ne det jo væ­re endt fryg­te­ligt. Vi sav­ner ham, men gud­ske­lov kom han på ho­spi­ta­let, « si­ger han og hen­ty­der til, at ri­si­ko­en for at dø af syg­dom­men sti­ger med én pro­cent i ti­men, når man først er ramt af den. Der­for er hur­tig be­hand­ling livsvig­tig.

Ro­bert Han­sen spil­ler en af ho­ved­rol­ler­ne som Neil Kel­ler­man, men ud­gik i lø­bet af fo­re­stil­lin­gens før­ste akt tirs­dag af­ten for at ta­ge på sy­ge­hu­set – en be­slut­ning, der kan ha­ve red­det sku­e­spil­le­rens liv. Sta­ti­stik­ken vi­ser, at 25 pro­cent af dem, der går rundt med en ube­hand­let rift i ho­ved­pulsår­en, dør in­den for det før­ste døgn, mens halv­de­len dør in­den for den før­ste uge.

I en pres­se­med­del­el­se for­tal­te Ro­bert Han­sen i går, at han har det bed­re.

» Det var en or­dent­lig om­gang. Men det går den rig­ti­ge vej, og jeg glæ­der mig til at kom­me til­ba­ge til hol­det og vo­res dej­li­ge pu­bli­kum. «

Silas Holst sms’ede med Ro­bert Han­sen i går og fik hans eg­ne ord for, at han har det godt, og sta­dig kan le­ve­re en god jo­ke.

Stil­le gar­dero­be

Selv­om ’ Dir­ty dan­cing’ i Ti­vo­lis Kon­cert­sal de kom­men­de af­te­ner vil spil­le uden et af de ab­so­lut­te ho­ved­nav­ne, kom­mer Ro­bert Han­sens fra­vær ik­ke til at gå ud over fo­re­stil­lin­gen. De øv­ri­ge sku­e­spil­le­re lover nem­lig, at de vil gø­re sig ek­stra uma­ge og på den må­de sen­de en ven­lig hil­sen til den sy­ge sku­e­spil­ler.

» Al­le har lyst til at gi­ve den et ek­stra nøk og sen­de Ro­bert en kær­lig tan­ke. Vi glæ­der os til, at han for­hå­bent­lig snart er til­ba­ge, « si­ger Silas Holst.

De to de­ler gar­dero­be, så Silas vil sav­ne Ro­berts go­de hu­mør ek­stra me­get.

» Nu bli­ver det en me­get stil­le gar­dero­be. Ro­bert er helt vi­dun­der­lig og fan­ta­stisk. Hvis man kom­mer ind og er lidt træt, så er Ro­bert al­tid sød til at få en i gear. Nu må jeg fin­de mit eget gear i et par da­ge. Jeg ta­ger al­tid tid­li­ge­re på ar­bej­de for at nå at hæn­ge ud med ham in­den, for han er en rig­tig fed fyr, « si­ger Silas Holst, som ik­ke læg­ger skjul på, at han er dybt be­rørt af si­tu­a­tio­nen.

’ The show must go on’

» Det er helt for­fær­de­ligt. Jeg har li­ge sid­det og tu­det i en halv ti­me, « in­drøm­mer han.

Ro­bert Han­sens kol­le­ger er ryste­de over, at hans syg­dom er så al­vor­lig. De sav­ner ham og hå­ber, han snart kom­mer til­ba­ge og kan spil­le

TORS­DAG 16. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.