’’

BT - - NYHEDER - Silas Holst

Vi er ba­re let­te­de over, at det blev op­da­get, så der blev gjort no­get ved det. El­lers kun­ne det jo væ­re endt fryg­te­ligt. Vi sav­ner ham, men gud­ske­lov kom han på ho­spi­ta­let

med i ’ Dir­ty dan­cing’. Ind­til da vil de gø­re de­res bed­ste for, at pu­bli­kum sta­dig får en fan­ta­stisk op­le­vel­se.

Mens Ro­bert Han­sen er syg, over­ta­ges hans rol­le som Neil Kel­ler­man af hans un­der­stu­dy Jeff Schjer­lund, som dan­ser med i fo­re­stil­lin­gen i for­vej­en. Al­le sku­e­spil­ler­ne i fo­re­stil­lin­gen har en un­der­stu­dy, som i for­vej­en er med i fo­re­stil­lin­gen, og som del­ta­ger i al­le prø­ver. I til­fæl­de af syg­dom kan han el­ler hun træ­de til, så fo­re­stil­lin­gen sta­dig kan kø­re.

For selv om syg­dom er hvert mands her­re, så er der in­gen tvivl om, at ’ the show must go on.’

» Så­dan er det, men det er jo og­så i Ro­berts ånd. Hvis nog­le er sy­ge, så skal hol­det ik­ke gå ned. Så må man ba­re fy­re den af. Gud­ske­lov har han en rig­tig fed un­der­stu­dy, som vi al­le sam­men ken­der rig­tig godt, og som er pis­se­god. Så det bli­ver fuld­stæn­dig den sam­me fo­re­stil­ling, « for­tæl­ler Silas Holst.

Det er end­nu uvist, hvor­når Ro­bert Han­sen kan ven­de til­ba­ge til sce­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.