Det si­ger kol­le­ga­er­ne fra ’ Dir­ty dan­cing’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER - Jesper Win­ge Lei­s­ner. Fo­to: David Leth Wil­li­ams Silas Holst, sku­e­spil­ler i fo­re­stil­lin­gen Kir­sten Nor­holt, sku­e­spil­ler i fo­re­stil­lin­gen Jesper Win­ge Lei­s­ner, chef for fo­re­stil­lin­gen Hen­rik Lau­en­b­jerg, san­ger i fo­re­stil­lin­gen kse/ beh

hvil­ket er en rift på in­der­si­den af ho­ved­pulsår­en, der, hvis den ik­ke be­hand­les hur­tigt, kan for­år­sa­ge sl­ag­til­fæl­de, hjer­tesvigt, ny­resvigt og/ el­ler for­blød­ning.

Fil­ur- is

Mevn trods den liv­stru­en­de syg­dom, var den uku­e­li­ge sku­e­spil­ler, al­le­re­de til­ba­ge med sin sæd­van­li­ge ener­gi og sit smit­ten­de hu­mør få ti­mer ef­ter op­våg­nin­gen fra ope­ra­tio­nen, for­tæl­ler Jesper Win­ge til BT: Jeg er me­get, me­get trist og glæ­der mig til, at jeg må kom­me ud at be­sø­ge ham Hils Ro­bert kær­ligt og sig, jeg kom­mer og be­sø­ger ham, når vi må. Og sig og­så, at jeg lover at udø­ve se­x­chi­ka­ne på ham, så snart han kom­mer til­ba­ge Jeg har et helt hold af sku­e­spil­le­re, der al­le ger­ne vil be­sø­ge ham, men læ­ger­ne har sagt, at det kun er fa­mi­li­en Hils Ro­bert fra os. Han er en sand kri­ger. For­mi­da­bel at ar­bej­de sam­men med, og så er han ba­re ski­de sød og et skønt men­ne­ske. Vi sav­ner ham al­l­le­re­de, for der er kun én Ro­bert Han­sen

Ho­ved­pulsår­en

for­de­ler blo­det fra hjer­tet til al­le or­ga­ner i krop­pen. Gen­nem en rift på in­der­si­den af pulsår­en kan blo­det bli­ver pres­set ud i kar­væg­gen, og så op­står der en blo­dan­sam­ling.

blød­nin­gen, kan det fø­re til, at pulsår­en bri­ster, så man for­blø­der.

er plud­se­li­ge, stær­ke brysts­mer­ter, der kan lig­ne symp­to­mer­ne ved

Fort­sæt­ter

Symp­to­mer­ne

» Han sag­de ’ hej chef, jeg har det fint, og se hvor det kø­rer for mig. Jeg har al­le­re­de få­et tre Fil­ur- is’. Han er sej og hav­de over­skud, og jeg er sgu im­po­ne­ret af ham, for selv­føl­ge­lig er Ro­bert og­så ble­vet for­skræk­ket, når han ry­ger ind på den må­de. Men i går jo­ke­de han og var i højt hu­mør. «

» Men man skal ik­ke ta­ge fejl af, at det så­mænd er al­vor­ligt nok. Det var en for­skræk­kel­se for os al­le, « si­ger Jesper Win­ge Lei­s­ner, der for­tæl­ler, at det var en sær­lig læ­ge, blod­prop i hjer­tet.

be­hand­les med me­di­cin, som ned­sæt­ter blod­tryk­ket. I nog­le til­fæl­de er en ope­ra­tion dog nød­ven­dig.

er 300- 500 nye til­fæl­de af den­ne syg­dom i Dan­mark hvert år. Syg­dom­men ses hyppigst hos mi­dal­dren­de og æl­dre mænd.

Syg­dom­men

Der

til­knyt­tet ’ Dir­ty dan­cing’- fo­re­stil­lin­gen i Tivoli, der blev til­kaldt, da Ro­bert Han­sen blev syg mel­lem før­ste og an­den akt tirs­dag:

» Vi har en læ­ge, der står til rå­dig­hed som en del af vo­res sik­ker­heds­be­red­skab, og da han så Ro­bert, var han ik­ke i tvivl om, at han skul­le på ho­spi­ta­let. Og så var det bum, af sted med ham. «

» Jeg har en hel flok sku­e­spil­le­re, der al­le sam­men vil ind at be­sø­ge ham, men den går desvær­re ik­ke. Det er en stor ope­ra­tion, han har væ­ret igen­nem, og det er kun hans fa­mi­lie, der får lov at se ham. Læ­ger­ne er me­get stål­sat­te, og uan­set hvad Ro­bert selv sy­nes, så er det kun fa­mi­li­en, for han har gen­nem­gå­et en stor ope­ra­tion, og de si­ger, at han skal ha­ve fred, hvi­le og ro. Og så ser de på det de næ­ste da­ge. Det skal nok gå hur­tigt fremad. Her­re­g­ud, det er jo kun 10 ti­mer si­den, han blev ope­re­ret, « sag­de Jesper Win­ge Lei­s­ner i går til BT.

He­le hol­det bag op­sæt­nin­gen af ’ Dir­ty dan­cing’ i Tivoli sen­der kær­li­ge tan­ker til Ro­bert Han­sen. Fra ven­stre er det Ro­bert Han­sen, Mat­hil­de Nor­holt, Silas Holst, Ka­ri­na Fri­modt og Lau­ra Dras­bæk. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.