Drø­ne­de gen­nem tun­nel med 192 km/ t.

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk Fo­to: Kim Hau­gaard

FARTSYNDER

’ Let fo­den’ og ’ sænk far­ten en lil­le smu­le’. Så­dan har det lydt igen og igen i den­ne uge, hvor po­li­ti­et gen­nem­fø­rer fart­kon­trol­ler over he­le lan­det.

Men det bud­skab var til­sy­ne­la­den­de ik­ke nå­et he­le vej­en til Nord­jyl­land. Må­ske sna­re­re tvær­ti­mod. Man­dag af­ten blev en bi­list må­lt til at ha­ve kørt in­tet min­dre end 192 ki­lo­me­ter i ti­men igen­nem Lim­fjord­s­tun­ne­len i Nord­jyl­land – en stræk­ning, hvor fart­græn­sen er sat til 90 ki­lo­me­ter i ti­men. Det skri­ver Nord­jy­ske.

Po­li­ti­et må­l­te den me­get trav­le bi­list på mo­tor­vejs­bro­en ef­ter tun­ne­len, og bi­li­sten kan nu se frem til en bø­de, der kan mær­kes, samt en ube­tin- get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet.

I det he­le ta­get har fo­to­vog­ne­ne og de au­to­ma­ti­ske tra­fik­kon­trol­ler væ­ret på over­ar­bej­de i det nord­jy­ske. Tirs­dag mor­gen blev 270 bi­li­ster blitzet på Thi­sted Lan­de­vej i lø­bet af fem ti­mer.

» Det er de­ci­de­ret foru­ro­li­gen­de man­ge i mor­gen­tra­fik­ken. Det kom­mer helt bag på mig, « si­ger Claus Kjær- Pe­der­sen fra Nord­jyl­lands Po­li­ti til Nord­jy­ske.

En bi­list blev må­lt til 192 ki­lo­me­ter i ti­men ef­ter Lim­fjord­s­tun­ne­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.