Stor for­skel på salg­sti­der mel­lem lands­de­le­ne

BT - - NYHEDER - Povl Dengsøe Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Hen­ning Bag­ger 278 da­ge 279 da­ge

BO­LIG­MAR­KE­DET

Det ta­ger nu kor­te­re tid at sæl­ge et hus i seks ud af ni lands­de­le end for et år si­den, vi­ser en op­gø­rel­se fra mæg­ler­kæ­den Ny­bo­lig. I årets før­ste kvar­tal tog det i gen­nem­snit 208 da­ge at sæl­ge en vil­la, og det er seks da­ge hur­ti­ge­re end i før­ste kvar­tal af 2014.

Men der er sto­re for­skel­le lan­det over. Kø­ben­hav­ner­ne får solgt de­res hu­se hur­tigst med en salgs­tid på kun 111 da­ge i gen­nem­snit – 22 da­ge min­dre end i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

I den an­den en­de af lan­det tog det i Ve­stjyl­land 305 da­ge at sæl­ge et hus, hvil­ket er 44 da­ge læn­ge­re end på sam­me tids­punkt sid­ste år.

Her­un­der er salg­sti­der­ne rundt om­kring i lan­det for­delt ef­ter, hvor­dan det ser ud sam­men­lig­net med sid­ste år. KOR­TE­RE SALG­STI­DER 111 da­ge

142 da­ge 161 da­ge 169 da­ge 222 da­ge 231 da­ge

Kø­ben­havn Nord­s­jæl­land Østsjæl­land Østjyl­land Syd­jyl­land Fyn

LÆNGERESALGSTIDER

Ve­stjyl­land Nord­jyl­land Vest- og Sydsjæl­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.