Min­de­sta­tue op­stil­les trods tyr­ki­ske pro­te­ster

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FOL­KED­RAB

Tyr­ki­ets am­bas­sa­dør i Dan­mark har be­kla­get, at der skal op­stil­les en skul­p­tur til min­de om 100- året for det ar­men­ske fol­ked­rab, da Tyr­ki­et ik­ke an­er­ken­der blod­s­ud­g­y­del­ser­ne som fol­ked­rab.

Men han må se langt ef­ter en om­stø­de­l­se af be­slut­nin­gen, for­tæl­ler Kø­ben­havns tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster Mor­ten Ka­bell ( EL).

» I Kø­ben­havn er an­søg­nin­gen om op­stil­lin­gen af den her skul­p­tur en ad­mi­ni­stra­tiv sag. Det er et spørgs­mål, der ik­ke har væ­ret be­hand­let po­li­tisk, og det ser jeg hel­ler ik­ke no­get grund­lag for, at det skal, « si­ger han.

Tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster Mor­ten Ka­bell står fast i sag om ar­mensk min­de­sta­tue. Fo­to: Be­ti­na Garcia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.