SÅ­DAN ER MAR

Snar­rå­dig, slag­fær­dig og me­get mor­som. Så­dan be­skri­ver folk tæt på Dron­nin­gen hen­de. Vi teg­ner et ær­ligt og kær­ligt po­rtræt af he­le Dan­marks dron­ning

BT - - DRONNING MARGRETHE – 75 ÅR - Julie Kragh jukr@ bt. dk lots@ bt. dk

PO­RTRÆT

Lot­te Schar­ff Midt i den kon­cen­tre­re­de stil­hed, der om­gi­ver Dron­nin­gen, når hun er for­dy­bet i sit ma­le­ri, ly­der der plud­se­lig små pip fra pej­sen. Ly­de­ne er vel­kend­te for Dron­nin­gens ma­le­læ­rer Mab­le Ro­se, det er nem­lig ik­ke ual­min­de­ligt, at en al­li­ke for­vil­der sig ned i den sto­re skor­sten og en­der i pej­sen, hvor­fra der er højt op til fri­he­den.

Mab­le Ro­se la­der som in­gen­ting, mens hen­des kon­ge­li­ge kur­sist svin­ger pens­len. Men Dron­nin­gen hand­le­de hur­tigt:

» Fluks gik hun ud på toilet­tet og fandt det hvi­de­ste hånd­klæ­de, åb­ne­de spjæl­det, og så tog hun den lil­le fugl ud og sat­te den fri. Så­dan er Dron­nin­gen – snar­rå­dig. Jeg tænk­te på, at nu kan den gå ud og pra­le med, at den blev bå­ret af Dan­marks dron­ning, « for­tæl­ler den 70- åri­ge Mab­le Ro­se, der i over 34 år har haft royalt be­søg i sit ate­li­er nord for Kø­ben- havn gan­ske fast hver tors­dag ef­ter­mid­dag.

Ja, så­dan er Mar­gret­he – og­så. Snar­rå­dig, slag­fær­dig, uhy­re godt be­ga­vet og væl­dig mor­som, ly­der skuds­må­let fra folk, der ken­der den me­re pri­va­te si­de af Dron­nin­gen.

Stor sorg

Og de, der er helt tæt på ma­jestæten, ved, hvor stor en sorg det er for hen­de, at hun ik­ke har haft sin mand ved sin si­de un­der fest­lig­he­der­ne i går og i dag. Prins­ge­ma­len lag­de sig som be­kendt med en så al­vor­lig in­flu­en­za, at han, som el­lers al­drig af­ly­ser en af­ta­le, har måt­tet mel­de for­fald til sin hu­strus sto­re dag.

Prins­ge­ma­len er Mar­gret­hes sto­re lyk­ke, og kær­lig­he­den ly­ser ud af det el­lers lidt uma­ge par.

Den fran­ske diplo­mat og adels­mand Hen­ri La­bor­de de Mon­pezat fik den un­ge, lidt kejte­de kron­prin­ses­se til at strå­le, så hen­des for­æl­dre måt­te over­gi­ve sig på trods af, at de

TORS­DAG 16. APRIL 2015

Dron­ning Mar­gret­he er me­get glad for bå­de at teg­ne og ma­le. Her sig­ne­rer hun si­ne 300 li­to­gra­fi­er af ’ Som­mer­ro­se’. De 125 blev an­vendt til per­son­li­ge ga­ver. Re­sten - 175 stk. - do­ne­re­de dron­ning Mar­gret­he til Red Bar­net.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.