HELT PRI­VAT

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

– me­get, selv­om hun med åre­ne er ble­vet bed­re til at pulse på si­ne stær­ke, græ­ske ci­ga­ret­ter, når ka­me­ra­er­ne er sluk­ket.

’ Ik­ke en sær­lig fortræf­fe­lig mor’

Den ufor­mel­le si­de af Dron­nin­gen har al­drig væ­ret gemt af vej­en, men den er må­ske ble­vet end­nu me­re ty­de­lig de se­ne­re år. Nær­gå­en­de og ær­li­ge in­ter­view har væ­ret med til at gi­ve os et klart bil­le­de af ma­jestætens stær­ke og sva­ge si­der. Se­ne­st har Dron­nin­gen er­kendt, at hun nok al­drig har væ­ret ’ en sær­lig fortræf­fe­lig’ mor.

» Jeg har ik­ke væ­ret så me­get om­kring dem, som jeg ger­ne vil­le. På den an­den si­de kan jeg og­så si­ge, at jeg ik­ke er ty­pen, som vil­le ha­ve bør­ne­ne tæt på mig he­le ti­den. Det er jeg ik­ke rig­tigt, så det blev vel og­så så­dan, når man har de mu­lig­he­der for aflast­ning, som jeg har, « har hun for­talt til TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.