For t s at fra si­de 10- 11

BT - - DRONNING MARGRETHE – 75 ÅR - Julie Kragh og Lot­te Schar­ff jukr@ bt. dk og lots@ bt. dk

PO­RTRÆT Sær­ligt Kron­prin­sens opblom­string, ef­ter han har mødt Mary, be­ty­der me­get for Mar­gret­he. Dron­nin­gen og hen­des æld­ste søn de­ler et skæb­ne­fæl­les­skab, der kun tæl­ler gan­ske få, og dét at se, hvor­dan han er vok­set med op­ga­ven, og at Dron­nin­gen trygt kan over­la­de fle­re of­fi­ci­el­le plig­ter til ham og kron­prin­ses­se Mary, glæ­der hen­de.

Fre­de­rik og Mary ta­ger over

For selv­om Mar­gret­he gen­tag­ne gan­ge har un­der­stre­get, at hun bli­ver på tro­nen til det sid­ste, så­dan som det al­tid har væ­ret tra­di­tio­nen i det dan­ske kon­ge­hus – til trods for at der sid­ste år op­stod et sandt ’ boom’ i ab­di­ce­rin­ger i an­dre eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se – så er det ty­de­ligt, at der kom­mer fle­re og fle­re roy­a­le plig­ter til kron­prin­s­par­ret.

Det for­tæl­ler tv- do­ku­men­ta­ri­sten Anders Ag­ger, der har fulgt kon­ge­fa­mi­li­en tæt i for­bin­del­se med op­ta­gel­ser­ne til se­ri­en ’ Kon­ge­hu­set in­de­fra’:

» Det fo­re­går lø­ben­de, når man mø­der hin­an­den på Dan­ne­brog, el­ler li­ge før man skal af sted. Det er der, kun­ne jeg fo­re­stil­le mig, Kron­prin­sen spør­ger sin mor: ’ Hvor­dan ta­ck­ler jeg det’ Det er en form for si­de­mands­op­læ­ring. En mester­læ­re, « vur­de­rer han.

I læ­re hos mor

Kron­prin­sen har selv for­talt, hvor me­get han ny­der at stå i læ­re hos sin mor.

» I dag sø­ger vi råd hos hin­an­den, og vi ny­der godt af hin­an­dens syn på for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner, små som sto­re, in­den­rigs så­vel som uden­rigs. At rå­d­fø­re sig med dig - og fø­le gavn og på­s­køn­nel­se af sin egen rå­d­giv­ning - glæ­der, og for­nem­mer jeg - gav­ner os beg­ge, « lød det kær­ligt fra

Mod­sat Fre­de­rik har Mar­gret­he ik­ke al­tid væ­ret i of­fent­lig­he­dens sø­ge­lys. Hun har selv væ­ret med til at in­vi­te­re pres­sen tæt­te­re på, men der er ik­ke no­get, der ty­der på, at pri­vat­per­so­nen Mar­gret­he og rol­len som dron­ning lig­ger fjer­nt fra hin­an­den.

’ Per­son og pro­fes­sion smel­ter sam­men,’ me­ner jour­na­li­sten Thomas Lar­sen, der har in­ter­viewet Mar­gret­he fle­re gan­ge for Ber­ling­s­ke – se­ne­st for ny­lig i for­bin­del­se med hen­des fød­sels­dag.

» Den si­de af min til­væ­rel­se, der er den udad­vend­te, hvor jeg frem­træ­der som dron­ning, det er en del af mig selv, og det skal da helst væ­re så­dan, el­lers tror jeg, man vil­le væ­re Dron­ning Mar­gret­he om­gi­vet af nog­le af si­ne nær­me­ste - bl. a. kron­prin­s­par­ret med tre af de­res fi­re børn - på Grå­sten Slot. Lil­le prins Vin­cent er væl­dig in­ter­es­se­ret i grav­hund­e­ne. Fo­to: Hen­ning Bag­ger me­get lidt lyk­ke­lig, hvis man føl­te, det var no­get, man tog på og måt­te ta­ge af sig igen, « for­tal­te Mar­gret­he til TV2.

Hun har stæ­digt holdt fast i sig selv, og selv­om hun er fulgt med ti­den, er der og­så nog­le ting, der ik­ke står til at æn­dre. Som for ek­sem­pel hen­des far­ve­ri­ge og mar­kan­te stil, det lan­ge, grå hår og det na­tur­li­ge look i en tid, hvor fle­re af hen­des jæv­nal­dren­de ’ kol­le­ger’ er ble­vet mistænkt for at ha­ve fo­re­ta­get di­ver­se skøn­heds­o­pe­ra­tio­ner.

Al­li­ge­vel kan folk tæt på Dron­nin­gen godt ane en for­skel på den of­fi­ci­el­le og me­re pri­va­te Mar­gret­he:

» Når hun er pri­vat, er hun me­get me­re li­ge­frem og na­tur­lig. Når jeg ser hen­de of­fi­ci­elt og i fjern­sy­net, så er det som om, det ik­ke er det sam­me men­ne­ske. Det er som om, det er en an­den rol­le, « be­ret­ter 70- åri­ge Mab­le Ro­se, der er Dron­nin­gens teg-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.