SÅ­DAN ER MARG

BT - - DRONNING MARGRETHE – 75 ÅR -

Fre­de­rik for to år si­den i an­led­ning af Mar­gret­hes 40- års ju­bilæum som re­gent.

Der er da og­så med ti­den kom­met et re­elt be­hov for aflast­ning. Dron­nin­gen, der el­lers al­tid har væ­ret me­get ak­tiv med alt fra bal­let til lan­grend, har de se­ne­re år væ­ret hårdt ramt af bå­de slid­gigtsyg­dom­men spi­nal­steno­se og smer­ter i ryg­gen, li­ge­som hun har få­et to nye knæ.

Måt­te af­ly­se stats­be­søg

Ska­van­ker­ne har blandt an­det ko­stet et af­lyst stats­be­søg for et par år si­den. Selv for­tæl­ler Mar­gret­he, at hun ik­ke fø­ler sig tyn­get af sin al­der. Men folk tæt på Dron­nin­gen kan se, at hun i pe­ri­o­der har svært ved at kla­re sit pro­gram. Omvendt un­der­stre­ger kil­der, at hun gør me­get ud af ik­ke at la­de sig mær­ke med det. Hun har da og­så for­må­et at sove i telt på en eks­pe­di­tion i Grøn­land og på felt­seng i Af­g­ha­ni­stan uden at kny, men med ti­den bli­ver der gan­ske gi­vet end­nu fle­re op­ga­ver, der til­fal­der Fre­de­rik og Mary.

Dron­nin­gen må und­væ­re sin el­ske­de Hen­rik ved sin si­de, når hun i dag fejrer sin 75 års fød­sels­dag. Som et lil­le pla­ster på sår­et kø­rer kron­prin­s­par­ret med på ka­ret­tu­ren gen­nem Kø­ben­havn. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.