RETHE – HELT PRI­VAT

BT - - DRONNING MARGRETHE – 75 ÅR -

ne- og ma­le­læ­rer.

Og den rol­le som vis og sam­len­de ma­jestæt ud­fyl­der Mar­gret­he da og­så bed­re nu som 75- årig end må­ske no­gen­sin­de tid­li­ge­re.

» Det, jeg fø­ler ved mø­det med Dron­nin­gen , er en me­get stor respekt. Det er ik­ke den gam­mel­dags

Det vid­ste du må­ske ik­ke om ære­frygt - det er sna­re­re en ut­ro­lig respekt for må­den, hvor­på hun ud­fyl­der det me­get spe­ci­el­le job, hun nu har, « for­tæl­ler Lis­beth Knudsen, che­fre­dak­tør på Ber­ling­s­ke, der har mødt Mar­gret­he gen­tag­ne gan­ge.

Og­så kom­po­ni­sten og kok­ken Ja­mes Pri­ce har ar­bej­det sam­men med Mar­gret­he ad fle­re om­gan­ge – dels i for­bin­del­se med op­sæt­nin­ger på Pan­to­mi­me Te­a­tret i Tivoli, dels da han og bro­de­ren Adam kom tæt på re­gent­par­ret un­der til­bli­vel­sen af mad­pro­gram­mer­ne ’ Hof­ret­ter’ i an­led­ning af prins Hen­riks 80- års fød­sels­dag sid­ste år.

» Man om­gås Dron­nin­gen med den hø­flig­hed, som hen­des rol­le jo på en el­ler an­den mær­ke­lig må­de på­kræ­ver. Man kla­sker jo ik­ke hin­an­den på skul­dre­ne og si­ger du. Man op­fø­rer sig pænt og hø­fligt – selv­føl­ge­lig er der en lil­le di­stan­ce. Men den er ik­ke stør­re, end at det, man be­skæf­ti­ger sig med, er det vig­ti­ge, « ly­der det fra Pri­ce, der fle­re gan­ge har følt sig som en kol­le­ga med ma­jestæten.

Per­fek­tio­nist

» Man mær­ker, at hun er ut­ro­lig kon­cen­tre­ret om, hvad det er, vi er i gang med at la­ve. Og det skal bli­ve det bedst mu­li­ge. Der dis­ku­te­rer man, som man al­tid gør, når man ar­bej­der med te­a­ter, man ind­går i et sam­ar­bej­de, fuld­stæn­dig som man vil­le gø­re med en­hver an­den, man ar­bej­de­de sam­men med i så­dan en pro­ces, « til­fø­jer han.

Mar­gret­he har al­tid væ­ret en kre­a­tiv sjæl. Li­ge fra hun var en lil­le pi­ge, har hun teg­net og har selv be­skre­vet, hvor­dan kun­sten har fyldt i hen­des liv, og som vok­sen har hun blandt an­det il­lu­stre­ret bø­ger, la­vet kostu­mer og sceno­gra­fi til en ræk­ke fo­re­stil­lin­ger og se­ne­st ud­stil­let si­ne vær­ker på Aros sam­men med sin mand, som de­ler Dron­nin­gens sto­re in­ter­es­se for kunst.

» Når jeg ma­ler, er jeg så lyk­ke­lig, som man kan væ­re. Jeg har det vi­dun­der­ligt de fi­re ti­mer tors­dag ef­ter­mid­dag, hvor jeg helt kan kon­cen­tre­re mig, selv om jeg slås med det og ban­der stygt en gang imel­lem, « har Dron­nin­gen for­talt.

Af sam­me grund bli­ver tors­da­ge­ne og­så i den grad holdt hel­li­ge:

» Jeg tror sim­pelt­hen, det er nød­ven­digt for hen­de – en in­dre nød­ven­dig­hed. Jeg ken­der det fra mig selv, at hvis der er gå­et en uge, hvor jeg ik­ke har teg­net el­ler ma­let, så har man det ik­ke så godt og bli­ver rast­løs, « for­kla­rer Mab­le Ro­se.

Le­der si­de 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.