ME­RE KON­TROL I SVI­NE­STAL­DE­NE

Fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen vars­ler uan­meld­te be­søg hos svi­ne­pro­du­cen­ter

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

DY­RE­VEL­FÆRD

’ Til­lid er godt, kon­trol er bed­re,’ si­ger man. Og det kun­ne sam­ti­dig væ­re over­skrif­ten for fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sens ( S) sam­ar­bej­de med de dan­ske svi­ne­pro­du­cen­ter.

For et år si­den ind­gik han en af­ta­le med svi­ne­pro­du­cen­ter­ne om at ned­brin­ge an­tal­let af dø­de pat­te­gri­se og sø­er med skul­der­sår. De kom­men­de tre må­ne­der iværk­sæt­ter Fø­de­va­re­sty­rel­sen en kon­trolkampag­ne for dels at hol­de fo­kus på pro­jek­tet, dels hol­de øje med, hvor­dan det går. » Jeg vil ha­ve me­re dy­re­vel­færd ind i stal­den. Hver dag en­der 25.000 pat­te­gri­se som af­fald i en con­tai­ner, for­di de dør i lø­bet af de før­ste fem da­ge. Det hol­der ik­ke. Jeg hå­ber, at kampag­nen og­så vil ha­ve en præ­ven­tiv ef­fekt, så no­gen må­ske vil stram­me sig lidt me­re an, « si­ger fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ( S).

De sto­re kuld pat­te­gri­se

BT fulg­te med, da fø­de­va­re­mi­ni­ste­ren sam­men med dyr­læ­ge Dit­te Eri­ch­sen fra Re­gion Syd be­søg­te svi­ne­av­ler Esben Graff Jen­sens gård i Hå­strup ved Fre­de­ri­cia i fre­dags. Det var sam­ti­dig et mø­de mel­lem re­præ­sen­tan­ter for de tre par­ter, der sid­der med an­sva­ret for, at dan­ske gri­se får det bed­re i svi­ne­stal- de­ne: En svi­ne­av­ler, som skal kun­ne le­ve af sit er­hverv, en dyr­læ­ge, som har an­svar for dy­re­nes vel­be­fin­den­de, og en fø­de­va­re­mi­ni­ster, som ger­ne vil høj­ne bå­de dy­re­vel­færd og fø­de­va­re­kva­li­tet.

Esben Graff Jensen er li­geg­lad med, om so­en får 14, 17 el­ler 18 pat­te­gri­se. Han er kun in­ter­es­se­ret i, at over­le­vel­sen bli­ver 100 pro­cent de før­ste fem da­ge, for han tje­ner ik­ke pen­ge på dem, der dør, som han si­ger.

En so har nor­malt 14 pat- ter, så hvis den får fle­re end 14 pat­te­gri­se, ta­ger svi­ne­av­le­ren en am­meso i brug. Men for­sker­ne har pe­get på, at pat­te­gri­se­nes dø­de­lig­hed og­så hæn­ger sam­men med, hvor man­ge pat­te­gri­se der er i et kuld.

» Det, vi har fo­kus på i av­len, er mo­der- egen­ska­ber­ne og at få født stær­ke gri­se, der over­le­ver, « si­ger Esben Graff Jensen.

Dyr­læ­ge Dit­te Eri­ch­sen for­tæl­ler, at grun­den til, at fle­re pat­te­gri­se er død­fød­te, er, at der ik­ke er plads nok i so­ens liv­mo­der til de man­ge gri­se. Men hun me­ner, at man skal skel­ne mel­lem dy­re­vel­færd og dy­re­e­tik.

’ Går den rig­ti­ge vej’

» Man kan ha­ve en etisk hold­ning til, at den en­kel­te so ik­ke bør få fle­re pat­te­gri­se, end hun selv kan pas­se.

Men dy­re­vel­fær­den kan godt væ­re i or­den for pat­te­gri­se­ne, hvis der ba­re bli­ver ta­get hånd om de sva­ge­ste, og de bli­ver flyt­tet over til en am- meso, « si­ger Dit­te Eri­ch­sen.

Dy­re­nes Be­skyt­tel­se har set kuld helt op på 20- 30 gri­se og be­skyl­der mi­ni­ste­ren for at symp­tom­be­hand­le i ste­det for at gø­re op med det egent­li­ge pro­blem med for sto­re kuld. Men så langt er Dan Jør­gen­sen ik­ke pa­rat til at gå.

» Avls­mål er no­get, bran­chen selv fast­sæt­ter. Det er ik­ke no­get, jeg vil lov­gi­ve om. Vi kan se, at bran­chen selv fri­vil­ligt går den rig­ti­ge vej og har æn­dret sig i den rig­ti­ge ret­ning. Hvis for­ske­re og eks­per­ter si­ger til mig, at vi skal æn­dre det, så vil­le jeg lyt­te til det. Men det er ik­ke det, jeg hø­rer, « si­ger fø­de­va­re­mi­ni­ste­ren.

Kon­trolkampag­nen fo­re­går til og med ju­ni må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.