FAK­TA OM SVIN

BT - - NYHEDER -

Der er godt 4.000 svi­ne­brug i Dan­mark. I 2012 blev der slag­tet næ­sten 20 mil­li­o­ner svin i Dan­mark. 25.000 pat­te­gri­se dør hver dag. Det si­ger loven ( Be­kendt­gø­rel­se om mindste­krav til be­skyt­tel­se af land­brugs­dyr, § 17): ’ Der må ik­ke an­ven­des na­tur­lig el­ler kun­stig avl el­ler avls­me­to­der, der på­fø­rer el­ler kan på­fø­re de be­rør­te dyr smer­te, ska­de, li­del­se, angst, va­rigt men el­ler væ­sent­lig ulem­pe.’

Fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen lyt­ter til ar­gu­men­ter fra bå­de svi­ne­av­ler Esben Graff Jensen og dyr­læ­ge Dit­te Eri­ch­sen.

Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.