Vil fjernsty­re fly fra jor­den

Ef­ter Ger­manwings- styr­tet vil de ty­ske luft­fart­smyn­dig­he­der til­la­de fjernsty­ring af fly i luf­ten

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FLYSTYRT

De ty­ske luft­fart­smyn­dig­he­der op­for­drer nu flyin­du­stri­en til at ind­fø­re en tek­no­lo­gi, der gør det mu­ligt for folk på jor­den at ta­ge ek­stern kon­trol over et pas­sa­ger­fly i luf­ten.

For­sla­get kom­mer som en re­ak­tion på sid­ste må­neds flystyrt, der ko­ste­de 150 men­ne­sker li­vet, da en pi­lot fik fly­et til at styr­te med vil­je.

» Vi er nødt til at tæn­ke ud over nu­ti­dens tek­no­lo­gi, « si­ger Klaus Die­ter Sch­eur­le, chef for Deut­sche Flugs­i­cher­ung, der har an­sva­ret for luft­fart­s­kon­trol­len i Tys­kland, iføl­ge Reu­ters.

Klaus Die­ter Sch­eur­le for­tæl- ler, at sy­ste­met skal kun­ne bru­ges i en nød­si­tu­a­tion og sik­re, at fly­et lan­der sik­kert på jor­den.

» Jeg vil dog ik­ke li­ge­frem kal­de det den mest simp­le løs­ning, « si­ger han og til­fø­jer, at den om­tal­te fjernsty­rings­tek­no­lo­gi nok nær­me­re vil væ­re en re­a­li­tet i lø­bet af næ­ste år­ti.

Lyd­op­ta­gel­ser fra Ger­manwings- fly­ets sor­te boks har af­slø­ret, at an­den­pi­lot An­dreas Lu­bitz lå­ste kap­ta­j­nen ude af co­ck­pit­tet, da den­ne gik på toilet­tet, hvor­ef­ter han ma­nu­elt sat­te au­to­mat­pi­lo­ten til at dyk­ke fra cir­ka 11,5 ki­lo­me­ters høj­de til blot 29 me­ter.

Da­ta fra An­dreas Lu­bitz’ com­pu­ter har vist, at han in­den flystyr­tet hav­de søgt ef­ter in­for­ma­tio­ner om selv­mord­s­me­to­der og ef­ter op­lys­nin­ger om dø­ren til co­ck­pit­tet.

For at und­gå sce­ner som i de fran­ske al­per, hvor An­dreas Lu­bitz med fuldt over­læg fik et Ger­manwings- fly til at styr­te, skal det nu gø­res mu­ligt at sty­re fly fra jor­den. Fo­to: AFP/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.