FEJRET MED PO

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk Hel­le Thor­ning- Sch­midt Phi­lip­pe, Mat­hil­de dron­ning Kron­prin­ses­se Mary Prin­ses­se Ma­rie kong Ju­an Car­los og dron­ning Le­tizia,

75 ÅRS GAL­LA

På nær prins­ge­ma­len var de der næ­sten al­le sam­men i af­tes, hvor det of­fi­ci­el­le Dan­mark fejre­de dron­ning Mar­gret­hes 75 års fød­sels­dag på Chri­sti­an­borg Slot ved en stor gal­la­fest.

Det er ik­ke kun i Dan­mark, at dron­ning Mar­gret­he er en po­pu­lær kvin­de. Det vi­ste det sto­re an­tal af kon­ge­li­ge fra nær og fjern, der i af­tes var med til at fejre ma­jestætens 75 års fød­sels­dag med et brag af en gal­la­fest på Chri­sti­ans­borg Slot.

For hvor det nor­malt er kon­ge­li­ge fra Sve­ri­ge og Nor­ge samt Dron­nin­gens sø­stre med mænd og børn, der kom­mer til gal­la­fester­ne, var der i af­tes kon­ge­li­ge fra de fle­ste af de eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se med til at fejre Dan­marks dron­ning.

Gal­lakjo­ler og kjo­le og hvidt

Bå­de kong Willem- Ale­xan­der og dron­ning Maxi­ma fra Hol­land, kong Phi­lip­pe og dron­ning Mat­hil­de af Bel­gi­en, kong Ju­an Car­los og dron­ning Le­tizia samt stor­hertug Hen­ri af Luxem­bourg hav­de sam­men med dron­ning Mar­gret­hes sven­ske fæt­ter, kong Carl Gustaf og dron­ning Sil­via og kong Ha­rald af Nor­ge nem­lig al­le pak­ket di­a­de­mer, gal­lakjo­ler, uni­for­mer el­ler kjo­le og hvidt- sæt i kuf­fer­ter­ne for at væ­re med til at fe­ste for Dron­nin­gen.

Ud­over de kon­ge­li­ge gæ­ster var re­ge­rin­gen og Fol­ke­tin­get og­så rigt re­præ­sen­te­ret på Chri­sti­ans­borg Slot. Da prins­ge­ma­len lå hjem­me un­der dy­nen på Fre­dens­borg og ple­je­de sin in­flu­en­za, var det kron­prins Fre­de­rik, der i ste­det bød vel­kom­men på sin fars veg­ne. Han ro­ste fød­sel­a­ren for at se fremad og gav ud­tryk for, at Dron­nin­gen har man­ge år på tro­nen for­an sig.

Prins­ge­ma­lens vi­ne

Til den sto­re gal­la­fest kun­ne gæ­ster­ne ny­de en tre- ret­ters me­nu be­stå­en­de af hel­le­flyn­der med kam­mus­lin­ger og sten­bid­der­rogn til for­ret, ok­se­mør­brad med po­m­mes rösti, hvi­de as­p­ar­ges, per­le­løg og sau­ce af mor­k­ler og bø­ge­hat­te til ho­ved­ret. Der­ef­ter fulg­te friskost flan, vår­sa­la­ter, pæ­rer og trøf­fel vi­nai­g­ret­te til des­sert, og til sidst blev den overdå­di­ge mid­dag af­slut­tet med fød­sels­dagska­ge. Ma­den blev - selv­føl­ge­lig - skyl­let ned med vi­ne fra prins­ge­ma­lens Cha­teau de Cayx.

Så selv om prins­ge­ma­len ik­ke kun­ne væ­re med til fe­sten, så var han al­li­ge­vel re­præ­sen­te­ret i kraft af si­ne vi­ne.

TORS­DAG 16. APRIL 2015

var og­så truk­ket i gen­brug i af­tes til den of­fi­ci­el­le fejring dron­ning Mar­gret­he. Men må­ske skul­le Mary og Hel­le Thor­ning li­ge ha­ve ko­or­di­ne­ret for­in­den. For de to kvin­der op­le­ve­de næ­sten en­hver kvin­des sto­re skræk, nem­lig at kom­me til den sam­me fest i ens kjo­ler.

var i helt ny, kon­ge­blå to­delt kjo­le. Hun an­kom sam­men med prins Joachim, der som en va­ske­æg­te prins skrid­te­de gar­der­ne af, da par­ret gik gen­nem Dra­bantsa­len i af­tes.

Det span­ske kon­ge­par,

er sjæld­ne gæ­ster i Dan­mark. Den ul­tr­a­spink­le dron­ning så end­nu me­re pe­tit ud ved sin gar­der­hø­je ge­mals si­de.

var i gen­brugs­kjo­le, der min­de­de me­get om den kjo­le, kron­prin­ses­se Mary bar. Stats­mi­ni­ste­ren skul­le hol­de ta­le for Dron­nin­gen, og det lag­de hun ik­ke skjul på, at hun glæ­de­de sig rig­tig me­get til.

Dron­ning Mar­gret­he er ik­ke den ene­ste kon­ge­li­ge, der har fød­sels­dag i dis­se da­ge. Og­så Bel­gi­ens kon­ge,

kun­ne i går fejre sin 55 års fød­sels­dag. Og mon ik­ke kon­gen er ble­vet fejret af sin

og de­res fi­re børn, in­den af­rej­sen til Dan­mark i dag?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.