OMP OG PRAGT

BT - - NYHEDER - Dron­ning Mar­gret­he kong Wil­lemAle­xan­der og dron­ning Maxi­ma, Sil­via dron­ning kong Carl Gustaf.

TORS­DAG 16. APRIL 2015

an­kom godt nok i en­som ma­jestæt på grund af prins­ge­ma­lens syg­dom. Men selv om Dron­nin­gen utvivl­s­omt sav­ne­de sin ge­mal, så hun bå­de glad og spændt ud, da hun skred gen­nem Dra­bantsa­len i ny, rød kjo­le.

Fo­to: Nils Meilvang

Hol­lands kon­ge­par, er po­pu­læ­re kon­ge­li­ge gæ­ster i Dan­mark. Ik­ke kun i den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie, men og­så i be­folk­nin­gen har Hol­lands spr­ud­len­de dron­n­ning ta­get al­le med storm ef­ter stats­be­sø­get i sid­ste må­ned. Her på bil­le­det sen­der hun et smil til BTs ud­send­te.

Det var før­ste gang,

af Sve­ri­ge vi­ste sig of­fi­ci­elt ef­ter sin ulyk­ke un­der en fe­rie for et par må­ne­der si­den. Men den sven­ske dron­ning så glad og ve­l­o­p­lagt ud, da hun an­kom sam­men med sin mand,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.