Mil­li­ard- ga­ran­ti ud

EUs ung­doms­ga­ran­ti skul­le få un­ge i ar­bej­de, men den lig­ner

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

AR­BEJDS­LØS­HED

Den blev kaldt ’ et af­gø­ren­de skridt mod at hånd­te­re kri­sen’ til­ba­ge i 2013. Nu lig­ner den så­kald­te ’ ung­doms­ga­ran­ti’ en EU- fi­a­sko.

Næ­sten 45 mia. kr. Så man­ge pen­ge har EU sat af til at be­kæm­pe ung­doms- ar­bejds­løs­he­den, der har skyl­let ind over især Sy­d­eu­ro­pa, ef­ter at fi­nanskri­sen fik den øko­no­mi­ske ver­den til at skæl­ve i 2008.

Men me­re end et år og tre må­ne­der ef­ter ’ ung­doms­ga­ran­tien’, som det tid­li­ge­re dan­ske med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet Emi­lie Turu­nen har ‘ født ide­en’ til, blev sat i sø­en, har EUs Re­vi­sions­ret end­nu til go­de at se ek­semp­ler på, at den har få­et ba­re én ene­ste ung i ar­bej­de. Det har Re­vi­sions­ret­ten, der fø­rer til­syn med EUs fi­nan­ser, for ny­lig, iføl­ge EU- me­di­et eu­ra­ctiv. com, med­delt, og det får nu fle­re dan­ske eu­ro­pa- par­la­men­ta­ri­ke­re til at rå­be vagt i ge­vær.

» De her ret dy­re pro­gram­mer vi­ser sig of­te at ha­ve en me­get lil­le el­ler slet in­gen ef­fekt. Og no­get ty­der på, at det her er end­nu et ek­sem­pel. Ind­til nu kan man ik­ke do­ku­men­te­re, at der er kom­met no­gen i ar­bej­de via det pro­gram, « si­ger Anders Vi­sti­sen, med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet for Dansk Fol­ke­par­ti.

Skæv start

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes med­lem af par­la­men­tets beskæf­ti­gel­ses­ud­valg Ole Christensen me­ner, at pro­jek­tet er kom­met ’ skævt fra start’, men fast­hol­der, at det er nød­ven­digt i kam­pen mod mas­se­ung­doms- ar­bejds­løs­he­den, som fle­re sy­d­eu­ro­pæ­i­ske lan­de er ramt af.

» Jeg er ik­ke til­freds med den må­de, det er kom­met i gang på. Der­for har jeg spurgt Kom­mis­sio­nen, hvad man vil gø­re for at han­ke op i det. Og det her vi­ser, at vi skal tæn­ke os me­get om, når vi be­slut­ter os for så­dan et pro­jekt, « si­ger Ole Christensen, der i 2013 tal­te varmt om pro­jek­tet.

EU- lan­de­nes be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­stre blev i 2013 eni­ge om for­sla­get, der skul­le få ar­bejds­lø­se un­ge un­der 25 år i job, i prak­tik el­ler i gang med vi­de­reud­dan­nel­se.

Am­bi­tio­nen var og er, at ar­bejds­lø­se un­ge mak­si­malt må væ­re en del af den tri­ste le­dig­heds- sta­ti­stik, der især i lan­de som Græken­land og Spa­ni­en er så høj, at po­li­ti­ke­re ta­ler om, at man ri­si­ke­rer at ‘ ta­be en hel ge­ne­ra­tion på gul­vet’ i fi­re må­ne­der.

Der­for er der i EUs bud­get fra 2014 til 2020 sat næ­sten 45 mia. kr. af til pro­jek­tet. Men Re­vi­sions­ret­ten har alt­så end­nu til go­de at se do­ku­men­ta­tion for, at der er kom­met no­get ud af an­stren­gel­ser­ne. Fle­re lan­de har dog ik­ke in­drap­por­te­ret even­tu­el­le suc­ces- hi­sto­ri­er.

I dag ved de dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re ik­ke, hvor man­ge af de 45 mia. kr., der er ble­vet brugt, men Anders Vi­sti­sen me­ner, at pro­jek­tet har spil­let så godt som fal­lit.

Mang­ler ga­ran­ti

» Det er ik­ke så­dan, at vi svøm­mer i pen­ge, så jeg sy­nes, at det er uansvar­ligt at bli­ve ved med at bru­ge pen­ge på det her – med­min­dre vi kan få nog­le hånd­fa­ste ga­ran­ti­er på, at der snart kom­mer en ef­fekt. Men det er der ik­ke no­get, der ty­der på, « si­ger han.

Ole Christensen me­ner, at en for­kla­ring på den ‘ skæ­ve start’ bl. a. skal fin­des i mang­len på ‘ sy­ste­mer, der kan hånd­te­re så man­ge ar­bejds­lø­se.’ Han si­ger, at ‘ ung­doms­ga­ran­tien ik­ke kan stå ale­ne, og pro­ble­met med ung­doms­ar­bejds­løs­hed ik­ke lø­ses med et fin­ger­k­nips.’

» Det er lidt bil­ligt at kal­de det end­nu et pro­gram, som ik­ke vir­ker. Vi har nog­le ting, som kun­ne gø­res bed­re. Men hvad sø­ren skal vi gø­re i for­hold til de un­ge men­ne­sker? Der er brug for at gø­re en ind­sats for ik­ke at ta­be ge­ne­ra­tio­nen på gul­vet, « si­ger han.

Det kan må­ske væ­re svært for den dan­ske løn­mod­ta­ger og skat­tey­der at for­stå, at man skal bru­ge så­dan et be­løb på no­get, som ho­ved­sa­ge­ligt er et sy­d­eu­ro­pæ­isk pro­blem?

» Det er ik­ke kun et pro­blem i de

TORS­DAG 16. APRIL 2015

Ty­ske de­mon­stran­ter på ga­den i Ber­lin i 2013, hvor de vi­ser de­res util­freds­hed med den hø­je ar­bejds­løs­hed for un­ge i Eu­ro­pa.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.