’’

BT - - NYHEDER - Anders Vi­sti­sen, Dansk Fol­ke­par­ti

Det er ik­ke så­dan, at vi svøm­mer i pen­ge, så jeg sy­nes, at det er uansvar­ligt at bli­ve ved med at bru­ge pen­ge på det her

en­kel­te lan­de. Det er no­get, vi må væ­re sam­men om at lø­se. Der lig­ger en ri­si­ko for, at vi ta­ber en hel ge­ne­ra­tion på gul­vet. EU har en in­ter­es­se i, at man gør no­get for de un­ge men­ne­sker, « si­ger Ole Christensen.

Anders Vi­sti­sen me­ner, at ‘ det er en men­ne­ske­lig tra­ge­die for de græke­re el­ler spa­ni­e­re, der er i den her si­tu­a­tion.’

» Men EU hjæl­per i høj grad de fat­tig­ste lan­de. Så vi er i for­vej­en me­get so­li­da­ri­ske. Og det her pro­blem lø­ses alt­så ik­ke med en po­se pen­ge fra EU, « si­ger han.

De dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re har stil­let Kom­mis­sio­nen spørgs­mål, der dels går på, hvor man­ge pen­ge pro­jek­tet ind­til nu har ko­stet, hvor­dan Kom­mis­sio­nen vil for­bed­re med­lem­slan­de­nes im­ple­men­te­ring af ung­doms­ga­ran­tien og, hvor­dan Kom­mis­sio­nen vil sik­re kla­re de­fi­ni­tio­ner af, hvad ek­sem­pel­vis ‘ et godt kva­li­tet­stil­bud’ er.

Re­vi­sions­ret­ten har des­u­den vars­let en ‘ stør­re og me­re kri­tisk rap­port’ til som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.