Tru­er Goog­le med mil­li­ard­bø­der

BT - - NYHEDER - Thomas Bre­in­strup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MIS­BRUG

In­ter­net­gi­gan­ten Goog­le har misbrugt sin do­mi­nans på sø­ge­om­rå­det til at frem­me si­ne eg­ne tje­ne­ster. Der­for læg­ger EU op til at kræ­ve æn­drin­ger i Goog­les må­de at dri­ve virk­som­hed på i Eu­ro­pa, sam­ti­dig med at EU nu ka­ster sig over, om Goog­le på til­sva­ren­de vis mis­bru­ger sin styr­ke på mo­bi­l­om­rå­det med sit An­droidsty­re­sy­stem til ulov­ligt at for­hin­dre ud­vik­ling af kon­kur­re­ren­de mo­bil­sy­ste­mer og ap­pli­ka­tio­ner. Det skri­ver b. dk.

EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger be­kræf­te­de i går, at EU nu of­fi­ci­elt an­kla­ger Goog­le for kon­kur­ren­ce­forvrid­ning, og at der li­ge in­den som­mer­fe­ri­en vil kun­ne ud­skri­ves en bø­de på helt op til 42 mia. kro­ner, hvis ik­ke in­ter­net­gi­gan­ten ret­ter ind.

Un­fair kon­kur­ren­ce

Goog­le be­skyl­des for si­den 2008 sy­ste­ma­tisk at ha­ve frem­met si­ne eg­ne tje­ne­ster og pro­duk­ter i sø­ge­re­sul­ta­ter­ne, så in­ter­net­tra­fik­ken kun­stigt blev ledt væk fra kon­kur­re­ren­de pris­sa­men­lig­ning­s­tje­ne­ster og der­med øde­lag­de kon­kur­ren­cen, så kun­der­ne ik­ke nød­ven­dig­vis fandt de bed­ste pri­ser. Om­kring 90 pro­cent af al­le in­ter­netsøg­nin­ger i Eu­ro­pa sker gen­nem Goog­le. Med An­droid, som Goog­le har stå­et i spid­sen for si­den 2005, be­skyl­des Goog­le for at sty­re, hvil­ke pro­gram­mer pro­du­cen­ter­ne af mo­bil­te­le­fo­ner og tav­le- pc’er kan læg­ge på ud­sty­ret, når det for­la­der fa­brik­ker­ne.

» Jeg er be­tæn­ke­lig ved, om sel­ska­bet har gi­vet sin egen pris­sam­men­lig­ning­s­tje­ne­ste en ube­ret­ti­get for­del, hvil­ket er i strid med EUs kar­tel- og mo­nopol­reg­ler. Goog­le vil nu ha­ve mu­lig­hed for at over­be­vi­se Kom­mis­sio­nen om det mod­sat­te. Hvis un­der­sø­gel­sen be­kræf­ter vo­res mi­stan­ke, vil det få rets­li­ge føl­ger for Goog­le og kræ­ve, at sel­ska­bet æn­drer den må­de, hvor­på det dri­ver virk­som­hed i Eu­ro­pa, « si­ger den dan­ske kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær. sprin­ge fra af­ta­len og over­la­de det til Mar­gret­he Ves­ta­ger at spil­le bol­den i mål. Al­le­re­de den­gang tal­te hans ty­ske kom­mis­særkol­le­ga Günt­her Oet­tin­ger for me­get skrap­pe­re sank­tio­ner mod tek­no­lo­gi­gi­gan­ter­ne – et syns­punkt, som Oet­tin­ger, der i dag er kom­mis­sær for den di­gi­ta­le øko­no­mi og det di­gi­ta­le sam­fund, si­den har gen­ta­get.

An­droid- sty­re­sy­ste­met lig­ger i dag på om­kring

Mar­gret­he Ves­ta­ger er klar med en mil­li­ard­bø­de til in­ter­net­gi­gan­ten Goog­le.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.