’’

BT - - NYHEDER - Mar­gret­he Ves­ta­ger, EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær

Jeg er be­tæn­ke­lig ved, om sel­ska­bet har gi­vet sin egen pris­sam­men­lig­ning­s­tje­ne­ste en ube­ret­ti­get for­del

Hun har sam­ti­dig åb­net en kar­te­lun­der­sø­gel­se af Goog­les mo­bilsty­re­sy­stem An­droid.

» Smartp­ho­nes, tab­lets ( tav­lecom­pu­te­re, red.) og lig­nen­de pro­duk­ter spil­ler en sti­gen­de rol­le i vo­res hver­dag, og jeg øn­sker at sik­re, at de re­le­van­te mar­ke­der har plads til at blom­stre, uden at no­gen sel­ska­ber be­græn­ser kon­kur­ren­cen, « si­ger hun.

Tæt på af­ta­le

Mar­gret­he Ves­ta­gers for­gæn­ger i em­be­det, spa­ni­e­ren Jo­aquín Al­mu­nia, ind­led­te i 2010 en un­der­sø­gel­se af Goog­le og kon­klu­de­re­de, at Goog­le kan ha­ve ska­det si­ne kon­kur­ren­ter ved at læg­ge si­ne eg­ne tje­ne­ster og pro­duk­ter hø­je­re op i sø­ge­re­sul­ta­ter­ne. Goog­le og EU var tæt på at ha­ve en af­ta­le på plads sid­ste ef­ter­år, in­den EU- Kom­mis­sio­nen blev skif­tet ud, men Al­mu­nia valg­te i sid­ste øje­blik at 83 pro­cent af al­le ver­dens smartp­ho­ne­te­le­fo­ner, når de le­ve­res fra fa­brik­ker­ne. EU vil blandt an­det un­der­sø­ge, om Goog­le har kræ­vet, at in­ter­net­gi­gan­tens eg­ne tje­ne­ster og ap­pli­ka­tio­ner skul­le in­stal­le­res på alt nyt ud­styr, og om mo­bil- og tav­le­pro­du­cen­ter er ble­vet for­hin­dret i at ud­vik­le og mar­keds­fø­re æn­dre­de ud­ga­ver af An­droid, som er et så­kaldt open sour­ce- pro­gram og der­med frit til­gæn­ge­ligt.

EU- Kom­mis­sio­nen har mu­lig­hed for at gi­ve bø­der på op til 10 pro­cent af et sel­skabs glo­ba­le om­sæt­ning. Det vil for Goog­les ved­kom­men­de kun­ne med­fø­re bø­der på op mod seks mil­li­ar­der dol­lars. Og Mar­gret­he Ves­ta­ger slår fast, at ’ der for en­den af vej­en er en bø­de’ i ven­te, hvis det ik­ke lyk­kes at fin­de en løs­ning for­in­den.

Goog­le har for­melt 10 uger til at re­a­ge­re på an­kla­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.