Le­ver fedt af at lå­ne pen­ge ud

Eks- ro­ck­e­ren Bri­an Sandberg af­slø­rer i ny tv- dokumentar, hvor­dan han tje­ner si­ne pen­ge ved at lå­ne dem ud til tårn­hø­je ren­ter

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

RO­CK­ER- REN­TER

I går af­tes kun­ne TV3 af­slø­re, hvor­dan det tid­li­ge­re Bandidos- med­lem Bri­an Sandberg tje­ner si­ne pen­ge på at lå­ne dem ud til uhy­re hø­je ren­ter og nog­le tvivls­om­me me­to­der.

Da eks- ro­ck­e­ren Bri­an Sandberg i før­ste af­snit af TV3s do­ku­men­tar­se­rie ’ Frontalt: Bri­an Sandberg’ bli­ver spurgt, om han er rig, sid­der han lidt af­ven­ten­de og over­ve­jer sit svar, træk­ker en anel­se på smilebån­det og si­ger: » Jeg mang­ler ik­ke no­get. «

Pen­ge­ne hæv­der han kom­mer fra sal­get af de to bø­ger, han har ud­gi­vet, en webs­hop, hvor han blandt an­det sæl­ger T- shir­ts og sol­bril­ler, og ik­ke mindst fra hans fi­nan­si­e­rings­sel­skab.

Sær­ligt fi­nan­si­e­rings­sel­ska­bet sprin­ger i øj­ne­ne som den stør­ste ind­tægtskil­de. Her lå­ner han si­ne eg­ne pen­ge ud til en no­get be­mær­kel- ses­vær­dig ren­te på in­tet min­dre en 25 pct. år­ligt.

Må­nedsløn: 280.000 kr.

Pen­ge­ne har eks- ro­ck­e­ren tjent som sik­ker­heds­ansvar­lig for den tid­li­ge­re for­ret­nings­mand Ste­in Bag­ger, der i 2008 blev er­klæ­ret skyl­dig i do­ku­ment­falsk og bed­ra­ge­ri for fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner.

I ud­sen­del­sen Bri­an Sandberg, af­slø­re­de at han har tjent in­tet min­dre end 280.000 kr. om må­ne­den for sin vagt­tjans i Ste­in Bag­gers it- sel­skab IT Fa­ctory, hvor han var an­sat i et år.

De op­tjen­te pen­ge er si­den ble­vet lånt ud igen­nem fi­nan­si­e­rings­sel­ska­bet, som Bri­an Sandberg ejer sam­men med en part­ner. De er lånt til pri­va­te per­so­ner, som må­ske har mang­let pen­ge til en bil el­ler en mo­tor­cy­kel, for­kla­rer Bri­an Sandberg.

Hver må­ned skal lå­ner­ne af­dra­ge til Sandberg, og sker det in­den den før­ste, får de et lil­le rødt kryds. Re­sten af dem på li­sten ta­ger Sandberg sig af. Han af­vi­ser, at der er ta­le om en inkas­sovirk­som­hed. Men der skal jo gø­res no­get, hvis folk ik­ke be­ta­ler.

Grove me­to­der

» Så må man jo li­ge min­de dem om, at de skyl­der pen­ge, « si­ger han i ud­sen­del­sen,

For

Sandberg

Ef­ter

Sandberg hvor ka­me­ra­er­ne over­væ­rer et mø­de med en mand, der skyl­der 200.000 kr. Man­den, der frem­står ano­nymt i ud­sen­del­sen, har al­le­re­de be­talt 70.000 af gæl­den, men be­ta­lin­gen er gå­et i stå. De to herrer ’ bli­ver eni­ge’ om et for­lig, hvor det en­der med, at man­den igen skyl­der Sandberg 200.000 kr.

Do­ku­men­tar­se­ri­en var op­rin­de­lig i seks af­snit, men si­den Bri­an Sand­bergs brud med Bandidos er TV3 ik­ke sik­ker på, om man slut­ter ef­ter fi­re, fem el­ler seks af­snit, op­ly­ser TV3s pres­se­chef Sø­ren Hed­man.

An­det af­snit bli­ver sendt på ons­dag kl 20.

nye do­ku­men­tar­se­rie ’ Frontalt: Bri­an Sandberg’ har fulgt Bri­an Sandberg i seks må­ne­der, mens han sta­dig var et højtran­ge­ret med­lem af ro­ck­er­klub­ben Bandidos.

kun få uger si­den blev han smidt ud af klub­ben i ’ bad stan­ding’ ef­ter at ha­ve sendt sex- be­ske­der til et an­det Bandidos- med­lems eks­kæ­re­ste.

må ik­ke læn­ge­re kom­me i klub­ben, mil­jø­et el­ler om­gås med med­lem­mer.

brud­det med Bandidos øn­sker med­lem­mer­ne ik­ke at ses i sam­men­hæng med Sandberg, de er der­for i al hast ble­vet slø­ret i ud­sen­del­ser­ne, li­ge­som klub­bens log­o­er og­så er vi­sket væk.

blev med­lem af Bandidos i de­cem­ber 2012, kort ef­ter han for­lod sin tid­li­ge­re klub Hells An­gels. Bri­an Sandberg har - iføl­ge ham selv - tjent en for­mue som sik­ker­heds­vagt for Ste­in Bag­ger. De pen­ge bru­ger han nu i sin lå­ne­virk­som­hed, hvor folk kan lå­ne pen­ge til 25 pct. i ren­te om året. Fo­to: TV3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.