HADEGAVEN TIL THOR­NING

Dag­pen­geud­spil­let fra LO og FTF svæk­ker Hel­le Thor­ning in­den val­get, me­ner S- ken­der og po­li­tisk kom­men­ta­tor

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk Sø­ren Ploug Lil­mo­es

TORS­DAG 16. APRIL 2015

DAG­PEN­GE- UD­SPIL

Det er en ube­kvem ju­bilæums­ga­ve, som Hel­le Thor­ning fik i form af dag­pen­geud­spil­let fra fag­be­væ­gel­sen.

Det kan i sid­ste en­de be­ty­de, at væl­ger­ne flyt­ter de­res stem­mer an­det­steds, me­ner po­li­tisk kom­men­ta­tor Pe­ter Mo­gen­sen:

» Det er det gif­tig­ste em­ne over­ho­ve­det for re­ge­rin­gen og Thor­ning, og det har po­ten­ti­a­le til at bli­ve rig­tig stort op til val­get. He­le dag­pen­ge­de­bat­ten er et stort åbent, blø­de­n­de sår for Thor­ning. Det kan flyt­te stem­mer væk fra Thor­ning og rød blok, og ti­m­in­gen li­ge op til val­get er elen­dig for Hel­le Thor­ning, « si­ger han.

For­fat­ter og S- ken­der Lars Ol­sen me­ner og­så, at de­bat­ten er rig­tig uhel­dig for Thor­ning li­ge op til val­get:

» Det er en ube­kvem de­bat for Hel­le Thor­ning, som svæk­ker hen­de og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, for­di de ik­ke mel­der klart ud om par­tiets hold­ning til dag­pen­ge­spørgs­må­let. De tør ik­ke væ­re kon­kre­te om te­ma­et, da en alt for kon­kret ud­mel­ding kan ska­be pro­ble­mer ef­ter val­get i sam­ar­bej­det med De Ra­di­ka­le. Med an­dre ord har de lært af he­le løf­te­brud­s­dis­kus­sio­nen ef­ter sid­ste valg, « si­ger Lars Ol­sen.

Genop­liv­nin­gen af den øm­tå­le­li­ge dag­pen­ge­de­bat er op­stå­et, ef­ter LO og FTF, der re­præ­sen­te­rer 1,5 mil­li­on løn­mod­ta­ge­re, tirs­dag kom med et dag­pen­geud­spil, der in­de­hol­der ni prin­cip­per for et nyt dag­pen­ge­sy­stem. SF og En­heds­li­sten har straks meldt ud, at de støt­ter prin­cip­per­ne, mens So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har for­holdt sig me­re tavs.

Ud­spil­let kan få en be­tyd­ning for, hvem der træk­ker sig ud som sej­r­her­rer i kam­pen om re­ge­rings­mag­ten:

Fryg­ter ar­bejds­løs­hed

» Jeg tror, det bli­ver et vig­tigt te­ma i valg­kam­pen, for­di rig­tig man­ge væl­ge­re er nervø­se for ar­bejds­løs­hed, og der er me­get på spil for de en­kel­te væl­ge­re. Dag­pen­ge­de­bat­ten kan spe­ci­elt flyt­te de væl­ge­re, som li­ge nu lig­ger og svæ­ver i val­get mel­lem S, SF, EL og DF, « si­ger Lars Ol­sen.

Dag­pen­ge­de­bat­ten er skudt i gang igen af fag­be­væ­gel­sen for at ska­be de­bat op til val­get, me­ner Lars Ol­sen, mens Pe­ter Mo­gen­sen ik­ke for­står, hvad blok­ke­ne skal bru­ge ind­hol­det til op til val­get:

» Det er en dra­ma­tisk fag­be­væ­gel­se, som sæt­ter de­bat­ten i gang nu for at sik­re, at em­net bli­ver ivrigt de­bat­te­ret i de kom­men­de må­ne­der, « si­ger Lars Ol­sen.

Men om no­gen af flø­je­ne kan bru­ge ud­spil­let til no­get er tvivl­s­omt, me­ner Pe­ter Mo­gen­sen:

» Jeg for­står ik­ke helt, hvad LO og FTF vil med det her ud­spil li­ge nu, når ind­hol­det ik­ke rig­tigt lan­der godt hos no­gen af flø­je­ne. Det ge­ne­rer rød blok, og blå blok kan ik­ke rig­tigt bru­ge det til no­get, « si­ger han. Dag­pen­ge- ud­spil­let fra LO og FTF er det re­ne gift for stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Fo­to: Keld Navn­toft FAK­TA OM DAG­PEN­GE- UD­SPIL­LET Et nyt dag­pen­ge­sy­stem Al­le skal be­ta­le det skal sik­re, at der højst er sam­me uan­set ri­si­ko­en 2- 4.000 per­so­ner, der for le­dig­hed. mi­ster dag­pen­ge­ret­ten Det skal væ­re øko­no­misk om året, og ik­ke som nu at­trak­tivt at ta­ge kortva14.000 per­so­ner. rigt ar­bej­de og del­tids­anAl­le skal kun­ne for­sik­re sæt­tel­ser mv. sig mod ar­bejds­løs­hed Dag­pen­ge­sy­ste­met skal uan­set an­sæt­tel­ses­form. ad­mi­ni­stre­res af a- kasDet skal væ­re nem­me­re ser­ne, og rå­dig­heds­re­gat op­tje­ne og genop­tje­ne ler­ne skal sik­re ba­lan­ce dag­pen­ge­ret­ten. mel­lem ret og pligt. Dag­pen­ge­sy­ste­met skal fort­sat væ­re at­trak­tivt for nyud­dan­ne­de. Reg­ler­ne skal væ­re me­re enk­le og gen­nem­sku­e­li­ge. Dag­pen­ge­sy­ste­met skal væ­re et at­trak­tivt og hold­bart for­sik­rings­sy­stem.

Kil­de: LO og FTF

KRI­TIK

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Re­ge­rin­gen vil ik­ke for­tæl­le, hvad den vil på dag­pen­ge­om­rå­det, for­di den ven­ter på en rap­port fra dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen. Men tavs­he­den be­ty­der, at re­ge­rin­gen gør sig skyl­dig i det sam­me, som den kri­ti­se­rer Ven­stre for i for­hold til kon­tant­hjæl­pen. Det me­ner SF- for­mand Pia Ol­sen Dyhr, der net­op har lan­ce­ret en kampag­ne, som sæt­ter fo­kus på dag­pen­ge­ne.

» Re­ge­rin­gen har jo selv valgt, at kom­mis­sio­nen først skal kom­me med si­ne an­be­fa­lin­ger ef­ter et valg. Det er trist, for­di jeg sy­nes, at dan­sker­ne skal vi­de, hvad de væl­ger, når de går til valg, « si­ger hun.

No­get ’ bras’

Hvis re­ge­rin­gen ik­ke er klar til den sto­re re­form på den­ne si­de af val­get, me­ner hun, at den som mini­mum skal for­tæl­le, hvad den vil.

» Stats­mi­ni­ste­ren har tid­li­ge­re kaldt dag­pen­gere­for­men for no­get bras, og det kun­ne jeg ik­ke væ­re me­re enig i. Re­for­men har væ­ret en ka­ta­stro­fe, men hvis Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti igen får re­ge­rings­mag­ten, så er mu­lig­he­den spildt. Der­for er vi nødt til én gang for al­le at lø­se dét dag­pen­ge­pro­blem, « si­ger SF- for­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.