Dansk svind­ler bedrog

Han er tid­li­ge­re dømt for om­fat­ten­de svin­del i Dan­mark

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

DANSK SVIND­LER I

Han var sjov. Hyg­ge­lig. Lidt ge­nert. Sam­ti­dig gav han dy­re ga­ver og rej­ser. De tre nor­ske kvin­der faldt hur­tigt for den 36- åri­ge dan­sker Troels Fre­de­rik Han­sen. Men han vi­ste sig se­ne­re at væ­re en helt an­den, end han ud­gav sig for at væ­re. Nu er han an­holdt af norsk po­li­ti, mistænkt for svin­del.

Og­så dansk po­li­ti ken­der ham ud­mær­ket for om­fat­ten­de svin­del. I 2007 blev hans bed­ra­ge­ri­er op­reg­net til 45 for­hold, der sam­let be­løb sig til 850.000 kr. Her­i­blandt hans da­væ­ren­de kæ­re­ste, som han og­så hav­de få­et barn med.

De tre nor­ske kvin­der stod i går frem i Avisa Nord­land, hvor de for­tal­te om mø­det med dan­ske­ren, som de si­ger har svind­let fle­re tu­sin­de kro­ner fra dem.

» Jeg føl­te, at der var no­get un­der­ligt ved ham, og jeg ven­te­de på, at han vil­le for­tæl­le om det. Nu har jeg ind­set det he­le, « si­ger en af kvin­der­ne til den nor­ske avis.

Rej­ste med helt an­den kvin­de

I be­gyn­del­sen af året op­da­ge­de den ene af de tre kvin­der, at der var ble­vet truk­ket tu­sind­vis af kro­ner fra hen­des kre­dit­kort, blandt an­det til en rej­se, som man­den var ta­get på med en helt an­den kvin­de.

Kvin­den tog der­for kon­takt med den an­den kvin­de over sms og for- tal­te hen­de, hvad der var sket. De to kvin­der mød­tes se­ne­re og sam­men­lig­ne­de hi­sto­ri­er. Det vi­ste sig, at man­den hav­de set fle­re kvin­der sam­ti­dig.

Til­bød hjælp med com­pu­te­ren

Iføl­ge kvin­der­ne har dan­ske­ren svind­let dem for mindst 50.000 kr.

Den 36- åri­ge Troels Fre­de­rik Han­sen flyt­te­de til Bo­dø i Nor­ge i fjor. Når han mød­te nye kvin­der gen­nem net­dat­ing, var hans frem­gangs­må­de iføl­ge de tre kvin­der den sam­me. me­ste, « si­ger po­li­ti­in­spek­tør fra Sal­ten Po­li­ti Per Tho­mas­sen til Avisa Nord­land.

Norsk po­li­ti me­ner, at fle­re kvin­der kan væ­re ble­vet svind­let af dan­ske­ren.

» Der er grund til at tro, at der er fle­re. Der kan væ­re an­dre, som ik­ke er klar over, at de­res kre­dit­kort er ble­vet misbrugt, « si­ger Per Tho­mas­sen.

Det er dog ik­ke før­ste gang, Troels Fre­de­rik Han­sen er i sø­ge­ly­set for svin­del og bed­ra­ge­ri. I Dan­mark har han et langt syn­de­re­gi­ster.

I 2003 blev han po­li­ti­an­meldt af sin da­væ­ren­de kæ­re­ste for at ha­ve svind­let for 233.000 kr. i hen­des navn. Tre år se­ne­re blev han idømt 15 må­ne­ders fængsel for svin­del for i alt 650.000 kr., deri­blandt 475.000 kr. fra IBM.

På­gre­bet igen

Et år af man­dens dom blev gjort be­tin­get, men blot nog­le må­ne­der se­ne­re blev han på­gre­bet igen. Den­ne gang for at ha­ve hand­let på net­tet med en an­den mands kre­dit­kort.

Kort før han fik sin nye dom, blev han di­ag­no­sti­ce­ret med as­per­gers syn­drom.

I 2007 blev han dømt for i alt 45 til­fæl­de af bed­ra­ge­ri for en sam­let sum af 850.000 kr. Han blev dømt til be­hand­ling på en psy­ki­a­trisk af­de­ling. I som­me­ren sam­me år blev han umyn­dig­gjort af Kri­mi­nal­forsor­gen for at for­hin­dre ham i at fort­sæt­te i sam­me spor.

Troels Fre­de­rik Han­sen er løsladt igen af norsk po­li­ti, men til Avisa Nord­land si­ger Per Tho­mas­sen, at han sta­dig ef­ter­for­skes.

TORS­DAG 16. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.