Nar­re­de 233.000 kr. fra kæ­re­sten

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

DANSK SVIND­LER II

Den 36- åri­ge dan­ske svind­ler Troels Fre­de­rik Han­sen, der nu er ta­get på fersk ger­ning i Nor­ge, har al­le­re­de et langt syn­de­re­gi­ster i Dan­mark. Han har en ui­mod­ståe­lig trang til at bru­ge pen­ge - især an­dres pen­ge - på ind­køb på net­tet af ik­ke mindst elek­tro­nik.

Rut­sje­tu­ren, der end­te med at ko­ste Troels Fre­de­rik Han­sen fle­re dom­me og i 2007 en umyn­dig­gø­rel­se, blev ind­ledt i ja­nu­ar 2003. På det tids­punkt gik en 28- årig kvin­de til po­li­ti­et, da hun op­da­ge­de, at hen­des kæ­re­ste gen­nem to år i stor stil hav­de be­gå­et øko­no­misk kri­mi­na­li­tet i hen­des navn. Først se­ne­re blev hun klar over, at han og­så li­der af den psy­ki­ske for­styr­rel­se as­per­gers syn­drom. Inkas­so- trus­sel Når ryk­ker­bre­ve­ne og inkas­so- trus­ler­ne blev smidt ind ad brevs­præk­ken, sør­ge­de han be­hæn­digt for at gem­me dem, uden at kæ­re­sten op­da­ge­de dem. Først da bed­ra­ge­ri­er­ne var lø­bet op i 233.000 kr., rev­ne­de bal­lo­nen.

For­lø­bet blev i 2008 ind­gå­en­de be­skre­vet i en pris­be­løn­net ar­ti­kel­se­rie i Fy­ens Stift­s­ti­den­de. Her­af frem­går det, at par­ret hav­de mødt hin­an­den i som­me­ren 2000, da de beg­ge be­gynd­te på stu­di­et som bio­a­na­ly­ti­ke­re i Kø­ben­havn, ef­ter at Troels net­op var flyt­tet fra Fyn.

Han im­po­ne­re­de hen­de ved bl. a. at vi­de alt om com­pu­te­re, og fik på den må­de ad­gang til hen­des kon­ti. Selv ar­bej­de­de han kortva­rigt hos IBM, men selv ef­ter at væ­re stop­pet i fir­ma­et fort­sat­te han med at la­de som om, at han ar­bej­de­de hjem­me­fra.

Det tro­e­de kæ­re­sten var for­kla­rin­gen på, at svind­le­ren fort­sat kun­ne for­sø­de hen­des til­væ­rel­se som stu­de­ren­de med et stort for­brug og bl. a. dy­re rej­ser, men i vir­ke­lig­he­den kom reg­nin­ger­ne til at stå i hen­des navn.

I man­ge må­ne­der op­da­ge­de hun det dog ik­ke, for­di Troels Fre­de­rik Han­sen be­hæn­digt sør­ger for at op­s­nap­pe po­sten med ube­ha­ge­li­ge skri­vel­ser. Det får på et tids­punkt li­ge­frem den uvi­den­de kæ­re­ste til at skri­ve et kla­ge­brev til post­væ­se­net i Kø­ben­havn, for­di hun un­drer sig over, at en del bre­ve til­sy­ne­la­den­de al­drig bli­ver le­ve­ret.

Ko­ste­de an­dels­lej­lig­he­den

De man­ge ube­tal­te reg­nin­ger kom bl. a. til at ko­ste kvin­den den an­dels­lej­lig­hed, som hun hav­de bo­et i gen­nem ni år i Kø­ben­havn. Troels Fre­de­rik Han­sen hav­de hel­ler al­drig gen­nem de­res to år som kæ­re­ster for­talt, at han skyld­te pen­ge, stod re­gi­stre­ret i RKI og al­le­re­de hav­de en be­tin­get dom for bed­ra­ge­ri.

Den 36- åri­ge dan­sker Troels Fre­de­rik Han­sen er ble­vet an­holdt i Nor­ge, mistænkt for svin­del. Han er tid­li­ge­re dømt for svin­del i Dan­mark.

Pri­vat­fo­to To af de tre nor­ske kvin­der, som nu for­tæl­ler, at de me­ner, den 36- åri­ge dan­sker har svind­let dem for fle­re tu­sin­de kro­ner.

Fo­to: Hans Tryg­ve Holm, Avisa Nord­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.