Tak, Dan­mark

Den fransk- jø­di­ske filmmager Eric To­le­da­nos (’ De urør­li­ge’) mø­de med Kø­ben­havn blev en ut­ra­di­tio­nel op­le­vel­se

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Med fil­men ’ De urør­li­ge’ ( 2012) blev der slå­et en pæl gen­nem det gam­le mund­held ’ li­vet er for kort til fran­ske film’. Ind­til vi­de­re er ’ De urør­li­ge’ den mest se­te fran­ske film no­gen­sin­de i Dan­mark.

Med sin var­me blan­ding af so­ci­al kom­men­tar og hu­mor vandt den bå­de hjer­ter, hjer­ner og pri­ser ver­den over.

In­struk­tør­par­ret bag fil­men, Eric To­le­da­no og Oli­vi­er Na­ka­che, var tirs­dag og ons­dag på fransk vi­sit i Kø­ben­havn i for­bin­del­se med pre­mi­e­ren på de­res nye film ’ Sam­ba’. Med Omar Sy, der og­så var med i ’ De urør­li­ge’ og Lars von Tri­ers ynd­lings­sku­epi­l­ler Char­lot­te Gains­bourg i ho­ved­rol­ler­ne.

Be­væ­gen­de og ind­holds­rigt

De to fransk- jø­di­ske film­ma­ge­res be­søg i Kø­ben­havn blev me­re be­væ­gen­de og ind­holds­rigt end nor­malt. Især glæ­de­de mø­det med den fran­ske am­bas­sa­dør, Fran­cois Zi­me­ray, in­struk­tør med me­re Eric To­le­da­no.

Ik­ke kun luft­havn og ho­tel

» Han var jo til ste­de ved at­ten­ta­tet ( i Kr­udt­tøn­den, red.) i Kø­ben­havn. Jeg var me­get glad for at få mu­lig­hed for at hø­re hans ver­sion af den be­gi- Vi mød­tes ved sy­na­go­gen her i Kø­ben­havn med rab­bi­ne­ren for at hø­re ham for­tæl­le om re­ak­tio­ner i Dan­mark og det jø­di­ske mil­jø spe­ci­elt, « si­ger To­le­da­no.

Nav­net To­le­da­no bæ­rer i sig en lang, smertefuld jø­disk hi­sto­rie. Bl. a. blev fa­mi­li­en kylet ud af Spa­ni­en un­der den span­ske in­k­vi­si­tion. tak, Dan­mark, « si­ger Eric To­le­da­no.

Iro­nisk nok fo­re­går den nye film, ’ Sam­ba’ i de mil­jø­er, som har fo­stret ter­r­o­ri­ster­ne, der dræb­te 12 pa­ri­se­re på Char­lie Heb­do. Blandt me­re el­ler min­dre il­le­ga­le im­mi­gran­ter i Pa­ris’ hår­de ghet­to­for­stæ­der. Li­ge­som ’ De urør­li­ge’ er det li­ge så me­get komedie som so­ci­al film.

Men den hand­ler sna­re­re om kær­lig­hed end om re­li­gi­øse kon­flik­ter.

Man har et an­svar

» Når man har op­le­vet så me­get suc­ces som vi ef­ter ’ De urør­li­ge’, har man en form for an­svar. For­di så man­ge men­ne­sker kig­ger på én. Man skal væ­re be­vidst om, hvad man si­ger. Val­get af ghet­to- mil­jø­et er be­vidst. Men film skal ik­ke væ­re po­li­ti­ske. Film hand­ler om drøm­me, iden­ti­fi­ka­tion, liv, men­ne­sker. Po­li­tik hand­ler om løs­nin­ger. Den prag­ma­ti­ske, prak­ti­ske hver­dag.

Min rol­le er at stil­le spørgs­mål, f. eks. ved im­mi­gra­tions­po­li­tik­ken i Frank­rig. Er det ri­me­ligt at si­ge til folk, ’ du har tre da­ge til at kom­me ud?’. Det er po­li­ti­ker­nes op­ga­ve at fin­de løs­nin­ger­ne, si­ger To­le­da­no og hen­vi­ser bl. a. til en me­get mor­som sce­ne i fil­men. Hvor den se­ne­ga­le­si­ske im­mi­grant, spil­let af Omar Sy, lø­ber ud til lan­dings­ba­nen og for­sø­ger at få et fly til at stop­pe, da han er ble­vet ud­vist.

Født: Han

3. juli 1971 i Pa­ris. ar­bej­der fast sam­men med Oli­vi­er Na­ka­che.

ar­bej­der som in­struk­tø­rer og ma­nuskript­for­fat­te­re sam­men. ’ De urør­li­ge’ ( 2011), ’ Sam­ba’ ( 2014) and ’ Nos jours heu­reux’ ( 2006).

med ’ De urør­li­ge’ har be­ty­det en mas­se til­bud fra Hol­lywood.

ar­bej­der i USA. Men vi for­bli­ver fran­ske. Lan­de som Frank­rig og Dan­mark har fan­ta­stisk lo­gi­stik, pen­ge, et ve­l­ud­vik­let film­sy­stem, hvor tin­ge­ne fun­ge­rer. Jeg vil­le fø­le mig usik­ker, hvis jeg skul­le ar­bej­de i Hol­lywood. Hvor­når svin­ger de kni­ven? Når jeg ser ’ The Fast And Furious 7’, spør­ger jeg, ’ er det vej­en for Hol­lywood?’. Nytænk­nin­gen i USA li­ge nu lig­ger i hæn­der­ne på dem, der ska­ber tv- se­ri­er, « kom­mer det fra Eric To­le­da­no.

De

Suc­ce­sen

» Omar Sy

Læs anmeldelse af mak­ker­pa­rets nye film ’ Sam­ba’ på

de næ­ste si­der

Eric To­le­da­no ( th) sam­men med si­ne ho­ved­rol­le­spil­le­re, Char­lot­te Gains­bourg og Omar Sy. Fo­to: Cle­mens Nie­haus/

Gei­s­ler- Fo­top­res

Fil­men ’ De urør­li­ge’ blev film­par­ret To­le­da­no og Na­ka­ches sto­re gen­nem­brud. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.