Kul­tur Ma­cho­mand med h

’ Run All Night’: Li­am Ne­e­son og Ed Har­ris vi­ser os, hvor­dan en rig­tig actionfi lm skal skæ­res

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

Først kan in­struk­tør Jau­me Col­let- Ser­ras mør­ke og tru­en­de ver­sion af da­gens New York Ci­ty vir­ke unød­ven­digt fra­stø­de­n­de. Men eft er to ti­mer i sel­skab med to af Hol­lywoods stær­ke­ste action­s­tjer­ner, Li­am Ne­e­son og Ed Har­ris, og en hi­sto­rie, der bå­de kan og vil no­get, sid­der man med hjer­tet i hæn­der­ne og tå­rer på kin­der­ne.

Mens fe­de bil­j­ag­ter, hæs­blæ­sen­de slags­mål og ner­vepi­r­ren­de skud­du­el­ler ik­ke nød­ven­dig­vis er den sto­re kunst, så er der kun få in­struk­tø­rer, der i dén grad kan få dig til at fø­le for di­ne fi lm­ka­rak­te­rer.

Og dét lyk­kes ét­hund­re­de pro­cent i den­ne klas­si­ske for­tæl­ling om den tid­li­ge­re le­je­mor­der Jim­my Con­lon ( Ne­e­son), der i dag fy­sisk le­ver ale­ne og iso­le­ret, men hver nat hjem­sø­ges af min­det om si­ne utal­li­ge of­re, der ru­ti­ne­mæs­sigt stjæ­ler hans nat­te­søvn.

Le­je­mor­der med én ven

Jim­mys ko­ne er død. Hans voks­ne ( og retskaf­ne) søn Mi­ke har for­længst vendt fa­de­ren ryg­gen - ik­ke mindst for at be­skyt­te sin egen fa­mi­lie. Og le­je­mor­de­ren, som pres­sen i New York Ci­ty i sin tid kald­te ’ The Gra­ve­dig­ger’, har kun én ven: Barn­doms- kam­me­ra­ten og ma­fi abos­sen Shawn Magu­i­re, spil­let fryg­tind­g­y­den­de godt af Ed Har­ris - med stå­l­blå øj­ne og knivskar­pe kind­ben.

Skæb­nesvan­ger nat

De to ven­ner har i med­gang og mod­gang lo­vet at stå ved hin­an­dens si­de til det sid­ste. Men alt det­te æn­dres på fi lmens skæb­nesvan­gre og regn­ful­de nat, hvor Jim­my for at red­de sin egen søns liv bli­ver tvun­get til at ta­ge Dan­ny Magu­i­res. Night’ de helt sto­re Sha­kespea­re- te­ma­er om loy­a­li­tet, fa­mi­lie og hævn kø­ren­de. Men tak­ket væ­re et bund­so­lidt ma­nuskript, et fan­ta­stisk klip­pe­ar­bej­de, stor­slå­et lyd og ik­ke mindst et hold er­far­ne sku­e­spil­le­re mi­ster fi lmen al­drig sit tro­vær­di­ge og helt igen­nem men­ne­ske­li­ge an­sigt.

Dra­ma på højt plan

I mun­den på min­dre væg­ti­ge ak­tø­rer vil­le di­a­lo­gen må­ske til ti­der ly­de an­strengt og lidt kli­ché­ag­tigt. Men når actiongi­gan­ter­ne Har­ris og Ne­e­son er i top­form og sam­ti­dig er om­gi­vet af uim­po­ne­re­de svær­væg­te­re som Ni­ck Nol­te, Vin­cent D’Onof­rio og den un­ge Jo­el Kin­na­man som Mi­ke Con­lon, så gi­ver de højt­tra­ven­de ord blot pro­jek­tet yder­li­ge­re et spark op i de uni­ver­si­el­le luft lag, hvor og­så en pæ­re­dansk for­stads­fyr som un­der­teg­ne­de fø­ler sig ind­dra­get. Alt lyk­kes.

’ Run All Night’ er må­ske ik­ke fa­re­tru­en­de ori­gi­nal. Men det er til gen­gæld en klas­sisk hi­sto­rie og en klas­sisk actionfi lm, hvor alt ba­re lyk­kes. Ne­e­son og Har­ris slår gni­ster. Og hvis det var vo­res egen Ni­co­las Win­ding Refn, der stod bag, vil­le al­le gis­pe af be­un­dring.

Li­am Ne­e­son sky­der med skar­pt. Men det men­ne­ske­li­ge dra­ma skin­ner og­så igen­nem i ’ Run All Night’. Fo­to: SF- film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.