LI­VETS GANG I VAND­KANTS­DAN­MARK

BT - - KULTUR - Nedt­o­ne­de fø­lel­ser i det lil­le fi­sker­sam­fund. Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk Fo­to: NF- Film

FILM

’ Ro­si­ta’ DRA­MA In­struk­tør: Fre­de­rik­ke Aspöck **** ** Den dan­ske in­struk­tør Fre­de­rik­ke Aspöcks an­den spil­le­fi lm ’ Ro­si­ta’ er en skøn lil­le per­le om li­vets gang ved Vester­ha­vet.

Hi­sto­ri­en om en­som­me dan­ske mænd, som hen­ter og gif­ter sig med thailand­ske el­ler fi lip­pin­ske kvin­der, ken­der vi, men her lyk­kes det at vi­se en me­re nu­an­ce­ret for­tæl­ling om ’ æg­te men­ne­sker’.

Vi mø­der en­ke­man­den Ul­rik ( godt knu­de­mand- spil­let af Jens Al­bi­nus) som sta­dig bor sam­men med sin voks­ne søn Jo­han­nes ( in­tenst spil­let af ta­lent­ful­de Mikkel Boe Føls­gaard) i barn­doms­hjem­met, mens sto­re­bror Al­lan har for­ladt re­den og gift et sig.

Far og sto­re­bror ar­bej­der på fi ske­fa­brik­ken, mens lil­le­bror Jo­han­nes er på van­det - dog får et slags­mål på kut­te­ren og­så ham på fa­brik­ken som så man­ge an­dre i det lil­le fi sker­sam­fund.

Jo­han­nes er lidt kæ­re­ste med fri­sø­ren Ma­ja, el­ler de knal­der i hvert fald på kro­ens toilet, men hen­des fø­lel­ser for ham er ik­ke helt gen­gæld­te.

Hå­bet om et bed­re liv

Far Ul­riks ven an­kom­mer med sin fi lip­pin­ske hu­stru og den­nes ve­nin­de Ro­si­ta ( med en kuff ert hån­den og hå­bet om et bed­re liv). Ul­rik kan ik­ke en­gelsk og Ro­si­ta in­tet dansk, så kom­mu­ni­ka­tio­nen fo­re­går først gen­nem søn­nen Jo­han­nes som tolk. Der op­står fø­lel­ser mel­lem Jo­han­nes og Ro­si­ta, og en ha­ne­kamp og et tre­kants­dra­ma er un­der op­sej­ling, men som hen­des fi - lip­pin­ske ve­nin­der si­ger, skal Ro­si­ta ’ tæn­ke med ho­ve­d­et og ik­ke med hjer­tet’, så hvad og hvil­ket liv skal hun dog væl­ge.

Fil­men lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af de rø­ren­de do­ku­men­ta­rer: ’ Fra Thailand til Thy’, ’ Da Poul sprang ud’, og spil­le­fi lmen ’ 10 ti­mer til pa­ra­dis’ og er med si­ne smuk­ke bil­le­der af ky­stens vil­de na­tur, fi nur­li­ge hver­dags­hu­mor og de ret go­de sku­e­spil­præ­sta­tio­ner klart en lil­le per­le, som skal ny­des i bi­o­gra­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.