Lidt for sødt fransk dra­ma

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen nll@ bt. dk

FILM

’ Sam­ba’ KOMEDIE- DRA­MA *** ***

Det er lidt af en op­ga­ve at skul­le føl­ge op på dun­der­suc- ce­sen ’ De urør­li­ge’, og mak­ker­par­ret Eric To­le­da­no og Oli­vi­er Na­ka­che er og­så langt fra at lyk­kes med de­res alt for hårdt prø­ven­de ’ Sam­ba’.

Hi­sto­ri­en er el­lers næ­sten den sam­me. To me­ter hø­je Omar Sy spil­ler sta­dig en char­me­ren­de rod fra den pa­ri­si­ske ren­de­sten, nu som il­le­gal ind­van­drer, der tror, han har sit på det tør­re, da han plud­se­lig ar­re­ste­res. Og hans so­ci­a­le mod­sæt­ning er den­ne gang en kar­ri­e­re­kvin­de, som eft er et nervøst sam­men­brud ar­bej­der fri­vil­ligt i im­mi­grant­hjæl­pen.

At sød mu­sik op­står mel­lem dem, står klart fra før­ste mø­de, men et af fi lmens pro­ble­mer er, at in­struk­tø­rer­ne nær­mest ma­der os med ske med al de­res sød­me. Fil­men er så over­ty­de­lig og be­reg­nen­de, at dens char­me er tynds­lidt eft er en ti­me. Og der er vi desvær­re kun halvvejs. Der er en ek­stra stjer­ne til al­tid se­vær­di­ge Char­lot­te Gains­bourg i den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le, men selv ik­ke hun kan få ’ Sam­ba’ til at swin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.