Bro­byg­ger sty­rer mil­li­ar­der

In­ge­ni­ør Sø­ren Uls­lev er spe­ci­a­list i bro­er og sty rer i dag ejendomme for en for­mue

BT - - NAVNE - Nils- Ole Heg­g­land no­he@ ber­ling­s­ke. dk

60 ÅR I DAG

Sø­ren Uls­lev hol­der som ejen­doms­di­rek­tør i Pen­sionDan­mark sty r på byg­nin­ger og byg­ge­ri­er for knap en halv snes mil­li­ar­der kro­ner, men da han som ung aka­de­mi­in­ge­ni­ør på DTU skrev spe­ci­a­le, hand­le­de det om bro­er.

Med ek­sa­mens­be­vi­set un­der ar­men blev han som blot 25- årig i 1980 byg­ge­plads­le­der i Ras­mus­sen & Schi­øtz, en af da­ti­dens sto­re en­tre­pre­nø­rer. Her nå­e­de han at til­brin­ge lidt over et kvart år­hund­re­de, og un­der­vejs blev virk­som­he­den over­ta­get af den sven­ske byg­ge­gi­gant NCC.

Bro­eks­per­ten steg i gra­der­ne og tog på vej­en op en top­le­der­ud­dan­nel­se på den fran­ske Insead- sko­le. NCC- kar­ri­e­ren top­pe­de i åre­ne 2002- 2006 som lan­de­chef for de dan­ske byg­ge­ak­ti­vi­te­ter, og der­eft er var han i et års tids chef for Uni­con- be­ton­fa­brik­ken un­der Aal­borg Port­land.

I 2008 kom han til Pen­sionDan­mark med over 600.000 med­lem­mer, her­af en god del i byg­ge­fa­ge­ne. Der­for læg­ger sel­ska­bet vægt på, at en pæn po­r­tion af ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger­ne bli­ver brugt på ny­byg­ge­ri.

Gang i byg­ge­ri­et

I øje­blik­ket er fem byg­ge­ri­er i gang: I Es­b­jerg, Aal­borg og Sø­borg bli­ver der op­ført kon­to­rer, på Islands Bryg­ge bo­li­ger, og i Øre­stad Nord ejer Pen­sionDan­mark en tred­je­del af det kom­men­de Nor­dea- ho­ved­kon­tor.

Sø­ren Uls­lev skal og­så hol­de styr på fi re Magasin- byg­nin­ger og en stri­be kon­to­rer, deri­blandt FN By­en på Mar­mor­molen og de to om­byg­ge­de kon­tor­si­lo­er i Nord­havn. De blev op­rin­de­ligt brugt af hans tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver Aal­borg Port­land.

Ak­tu­elt er der in­ve­ste­rin­ger i hjem­li­ge mur­sten for om­kring ot­te mil­li­ar­der kro­ner, samt lidt i ud­lan­det, men Sø­ren Uls­lev må ger­ne for­dob­le be­lø­bet. Pen­sionDan­mark vil nem­lig ha­ve cir­ka ti pro­cent af for­mu­en pla­ce­ret i fast ejen­dom, blandt an­det for­di ren­ter­ne fra obligationer i øje­blik­ket er så la­ve.

Kort co­me­ba­ck

I 2013 tog Uls­lev en kort af­stik­ker til­ba­ge til byg­ge­bran­chen. Hans gam­le NCC- mak­ker Tor­ben Bi­il­mann var ble­vet chef for det skran­ten­de og kæm­pe­sto­re MT Høj­gaard og vil­le ger­ne ha­ve Uls­lev med i di­rek­tio­nen.

Det co­me­ba­ck va­re­de dog min­dre end et år, og i en usæd­van­lig børs­mel­ding hed det, at Sø­ren Uls­lev ’ har følt, at han per­son­ligt ik­ke pas­se­de ind’ i de ’ sto­re om­læg­nin­ger’, han el­lers loy­alt hav­de bi­dra­get til at gen­nem­fø­re.

Hvor­om al­ting er, kom Uls­lev til­ba­ge til pen­sions­kas­sen på Lan­ge­li­nie – med ud­sigt til nog­le af in­ve­ste­rin­ger­ne i Nord­havn og på Mar­mor­molen.

Si­de­lø­ben­de med kar­ri­e­ren har Sø­ren Uls­lev sid­det i al­skens fag­li­ge besty­rel­ser og ud­valg. Blandt de me­re usæd­van­li­ge er nok byg­nings­fon­de­ne bag Den Blå Pla­net i Ka­strup og Mu­sik­kens Hus i Nord­jyl­land.

Fød­sel­a­ren har to voks­ne børn, er gift og bor i barn­dom­skvar­te­ret Virum. I fri­ti­den ny­der han en tur i sin sejl­båd.

In­ge­ni­ør Sø­ren Uls­lev ar­bej­der

i Pen­sionDan­mark, der har over 600.000 med­lem­mer. Når

han en sjæl­den gang hol­der fri, fo­re­går det mest på van­det

i hans sejl­båd. Fo­to: Jakob Boserup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.