IN­GEN ORD OM J.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki af­vi­ser at ta­le om øje­blik­kets hot­te­ste bud på en bej­ler. » Jeg er vant til det, « si­ger hun om at ha­ve he­le ver­dens øj­ne på pri­vat­li­vet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­GEN KOM­MEN­TA­RER Jo­han Lyng­holm i Mon­te­ne­gro jo­hp@ spor­ten. dk

Det er en over­skud­s­ramt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der i dis­se da­ge er med det dan­ske lands­hold til Fed Cup i Bal­kan- re­pu­blik­ken Mon­te­ne­gro.

Med sit sæd­van­li­ge sto­re smil på læ­ben og med imø­de­kom­men­hed over for de lo­ka­le ka­ster hun stjer­ne­støv over det lil­le land, hvor hun sam­men med lands­holdskam­me­ra­ter­ne skal for­sø­ge at spil­le Dan­mark op fra Eu­ro­pa/ Afri­ka grup­pe 3.

Selv et lil­le barn bli­ver ta­get op i fav­nen, så de stol­te for­æl­dre kan få ta­get et bil­le­de af søn­ni­ke sam­men med ver­dens­stjer­nen, der til­fæl­dig­vis er at fin­de på li­ge net­op de­res ho­tel med ud­sigt til det azur­blå Adri­a­ter­hav. ame­ri­kan­ske col­le­ge- fi­na­le i ba­sket­ball. Og for tre da­ge si­den fik ryg­ter­ne om et nyt powerpar i spor­tens ver­den så nyt liv, da den 24- åri­ge ten­ni­spi­ge og 26- åri­ge J. J. Watt op­t­rå­d­te sam­men på et fo­to med to ame­ri­kan­ske børn. Vel at mær­ke på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is hjem­me­ba­ne Fis­her Island i Fl­o­ri­da, hvor Woz­ni­a­cki har in­ve­ste­ret en del af si­ne man­ge ten­nis- mil­li­o­ner i en pent­hou­se- lej­lig­hed.

Man har jo kun­net se jer ser sam­men nog­le gan­ge. Er I da ba­re go­de ven­ner? » In­gen kom­men­ta­rer. « Igen ef­ter­fulgt af smilet, der dog sam­ti­dig gør det so­le­klart, at vej­en er luk­ket ad den sti.

Hvor­dan er det med al­le de spe­ku­la­tio­ner om dit pri­vat­liv?

» Jeg tror, det er no­get, man væn­ner sig til. Det er en del af job­bet. Som sport­s­men­ne­sker er det kun, mens man spil­ler. Når man så er fær­dig, er der an­dre der kom­mer op og ta­ger din plads. Jeg gør de ting, jeg har lyst til, og så kan der bli­ve skre­vet, hvad der bli­ver skre­vet. Det ta­ger jeg ik­ke så tungt. Nog­le gan­ge kan man og­så ba­re gri­ne af tin­ge­ne, for­di det er så langt ude. «

Men er det me­re græn­se­over­skri­den­de, når det om­hand­ler spe­ku­la­tio­ner om kæ­re­ster?

» Det er en del af det. For det før­ste læ­ser jeg ik­ke, hvad der bli­ver skre­vet om mig, og for det an­det er det ba­re en del af det. Jeg er vant til det. Jeg tror, jeg la­ve­de mit før­ste in­ter­view, da jeg var ni år gam­mel, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der med sik­ker­hed kan se frem til fle­re in­ter­views, når hun fly­ver til­ba­ge til USA.

Og­så om hen­des re­la­tion til J. J. Watt.

TORS­DAG 16. APRIL 2015

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og J. J. Watt hyg­ge­de sig sam­men til den ame­ri­kan­ske col­le­ge­fi­na­le i ba­sket­ball, og så løb ryg­ter­ne for al­vor. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.