Småt men godt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FED BE­GYN­DEL­SE Jo­han Lyng­holm i Mon­te­ne­gro jo­hp@ spor­ten. dk

Et par sto­re hvi­de eta­ge­byg­nin­ger kom­mer til sy­ne, da taxa­en dre­jer ind til Ho­tel Bel­le­vue i den mon­te­ne­grin­ske strand­by Ulcinj. Chauff øren spej­der og kø­rer lidt for langt. Må sæt­te i bakgear og ven­de bi­len, hvor­eft er BTs ud­send­te spot­ter det lil­le ten­nisan­læg klemt in­de bag en græs­plæ­ne, der med et mål i hver en­de skal ud­gø­re en fod­bold­ba­ne.

De rø­de træ­nings­drag­ter af­slø­rer - sam­men med et skilt med tek­sten ’ Fed Cup’, at det er her, det dan­ske lands­hold skal for­sø­ge at ryk­ke op fra Eu­ro­pa/ Afri­ka grup­pe 3.

Iblandt står Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Tid­li­ge­re ver­den­set­ter og sta­dig blandt de bed­ste i spor­ten. Hun er vant til at op­træ­de på den stør­ste sce­ne. Der, hvor spor­tens stør­ste stjer­ner, præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma og mu­si­ke­re op­træ­der. Der, hvor al­le be­væ­gel­ser nø­je bli­ver fulgt, ana­ly­se­ret og dis­ku­te­ret.

En an­den vir­ke­lig­hed

Men i dis­se da­ge er vir­ke­lig­he­den en an­den for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der i går - helt som ven­tet - ik­ke hav­de ba­re an­tyd­nin­gen af pro­ble­mer med at vin­de sin sing­le i 3- 0- hold­sej­ren over Al­ge­ri­et.

» Som jeg har og­så har jo­ket med hen­de, er det nok den mind­ste ba­ne, hun har spil­let på, si­den hun var ju­ni­or, « ly­der det gri­nen­de fra land­stræ­ner Ken­neth Carl­sen, der selv har en for­tid på ten­nis­spor­tens sto­re sce­ne.

Det er ik­ke, for­di den mon­te­ne­grin­ske ri­vi­e­ra ik­ke har et eks­klu­sivt look, for det ryk­ning. De øv­ri­ge på hol­det har den med sin ind­by­den­de er Emi­lie Fran­ca­ti, Mai Gra­ge strand­pro­me­na­de med bjerog Ka­ren Bar­bat, der og­så al­le ge­ne i ho­ri­son­ten. Og ik­ke kom sej­r­rigt ud af de­res op­mindst det im­po­ne­ren­de gør. og ind­by­den­de Adri­a­ter­hav, » Det er sjovt at væ­re del af som kys­ser med ky­sten langs et team. Det er sjæl­dent, man re­pu­blik­ken, der lig­ger klemt får mu­lig­hed for det i ten­nis, « mel­lem Bos­ni­en- Her­ce­g­o­vi­si­ger Woz­ni­a­cki, der ale­ne na, Ko­so­vo, Al­ba­ni­en, Kro­a­med sin blot­te til­ste­de­vætien og Ser­bi­en. rel­se er en kæm­pe in­spira­tion

Men ten­nis­ba­nen og an­for de un­ge dan­ske ten­ni­spi­led­nin­gen for, at den dan­ske ger på hol­det. ten­nis­stjer­ne er her, er an­For Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki der­le­des yd­myg. For Ca­ro­li­ne ud­gør det mon­te­ne­grin­ske Woz­ni­a­cki hand­ler det priop­hold pri­mært et par da­mært om at gø­re sig be­ret­ti­get ges god træ­ning og må­ske en til OL- del­ta­gel­sen i Rio 2016. lil­le tur ned ad min­der­nes Det kræ­ver, at man to gan­ge al­lé til den­gang, hun med sin stil­ler op til Fed Cup for sit vel­kend­te bøj­le rend­te rundt lands­hold. som ju­ni­or på di­ver­se yd­my

» Det er en af grun­de­ne til, ge an­læg. at jeg spil­ler her. Og så får jeg » Det er helt an­der­le­des, en god uge ud af det med god men for at nå der­til, hvor jeg træ­ning, « si­ger Ca­ro­li­ne Wozer nå­et, har jeg skul­let spil­le ni­a­cki, da hun eft er da­gens på for­skel­li­ge an­læg og ba­ner. sejr sid­der på ter­ras­sen på Sel­ve ba­nen er jo den sam­me. Ho­tel Otrant ud mod van­det Det hand­ler ba­re om at gå ud og gør kort sta­tus. og spil­le og vin­de. «

Og mon ik­ke hun gør det igen i dag mod Nor­ge.

Hvis alt går eft er pla­nen, spil­ler Dan­mark op­ryk­nings­kamp på lør­dag.

En kæm­pe in­spira­tion

Ik­ke si­den 2011 har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki stil­let op for Dan­mark, der med hen­des hjælp står med sær­de­les go­de mu­lig­he­der for at sik­re sig op-

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ( tv.) og det dan­ske hold stil­le­de gla­de op til fo­to­gra­fe­ring ef­ter den sik­re sejr over Al­ge­ri­et. I dag gæl­der det Nor­ge. Fo­to: Dansk Ten­nis For­bund Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i kamp mod Ines Ib­bou, der blev slå­et med 6- 2, 6- 1. Fo­to: Dansk Ten­nis For­bund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.