Mi­cha­els man­ge m

Mi­cha­el Laud­rups frem­tid er end­nu en­gang uvis. Men hvor kan Dan­marks størst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FREM­TID Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk West Ham Uni­ted Ben­fi ca Ajax Am­ster­dam Olym­pique Mar­seil­le

Det er eft er­hån­den en år­ligt til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed. Spe­ku­la­tio­ner­ne om Mi­cha­el Laud­rups frem­tid.

Laud­rup næ­rer selv spe­ku­la­tio­ner­ne ved at teg­ne kor­te kon­trak­ter, og om ba­re få må­ne­der ud­lø­ber end­nu en af slagsen, når hans nu­væ­ren­de aft ale med Qa­tar- klub­ben Lek­hwiya lø­ber ud i san­det. Det be­ty­der, at den dan­ske træ­ner på pa­pi­ret kan teg­ne kon­trakt med en hvil­ken som helst klub.

I sid­ste uge sag­de Laud­rup - der søn­dag vandt mester­ska­bet med Lek­hwiya - at han først i maj må­ned vil be­slut­te, om han øn­sker at for­læn­ge sin aft ale med klub­ben fra Qa­ta­rs ho­ved­stad Do­ha.

Laud­rup står der­for over­for et valg. Og ik­ke et af de let­te. For skal man tro hans agent, Bayram Tutum­lu, har den tid­li­ge­re træ­ner i blandt an­det Brønd­by og Swan­sea tal­ri­ge mu­li­ge nye ar­bejds­gi­ve­re stå­en­de klar i kulis­sen.

» Vi har få­et fl ere til­bud på Mi­cha­el, men vi har ind­til vi­de­re valgt ik­ke at gå i di­a­log. Mi­cha­el øn­sker at ven­te til maj må­ned, in­den han væl­ger, om han øn­sker at fort­sæt­te i Qa­tar, el­ler om han har lyst til at prø­ve no­get an­det, « si­ger Tutum­lu til BT.

Gemt lidt af vej­en

De helt sto­re træ­nerjob ser dog ik­ke ud til at hæn­ge på træ­er­ne. Sam­ti­dig har Mi­cha­el Laud­rup - trods et mester­skab - det se­ne­ste år væ­ret gemt lidt af vej­en ved Den Per­si­ske Golf.

Men hvor lig­ger mul i g he­der ne for Mi­cha­el L a u d r u p ? Hvil­ke klub­ber kan ha­ve le­di­ge træ­ne r s æder til som­mer – og hvor er nav­net Laud­rup r e a l i - stisk? I sel­skab m e d T V 3 Sports f o d - b o l d - eks­pert, N i e l s Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, rid­ser BT mu­lig­he­der­ne op for Dan­marks stør­ste træ­ner­navn.

FRANK DE BO­ER

DEN PO­RTU­GI­SI­SKE KLUB

FRANK DE BO­ER

TORS­DAG 16. APRIL 2015

LAUD­RUP HAR TID­LI­GE­RE

Det nok bed­ste bud i Pre­mi­er Le­ague. Laud­rup har tid­li­ge­re væ­ret et em­ne i klub­ben, der øn­sker en ny og me­re nu­ti­dig ma­na­ger end Sam Al­lar­dy­ce. Sam­ti­dig er dan­ske­rens navn fort­sat fi nt vest for Nord­s­ø­en. Og­så QPR, Newcast­le og Sun­der­land kan væ­re i spil, men det er me­re tvivl­s­omt.

kan lan­de et topjob den­ne som­mer. Sker det, åb­ner sæ­det i dan­skerg­la­de Ajax op for Laud­rup. Det er dog tvivl­s­omt, om den hol­land­ske klub, hvor Laud­rup slut­te­de kar­ri­e­ren, over­ho­ve­det er øko­no­misk at­trak­tiv.

vir­ker skræd­der­sy­et til Laud­rup. Men han bli­ver kun ak­tu­el, hvis suc­ce­stræ­ne­ren Jor­ge Jesus hen­tes til en me­re fas­hio­na­bel adres­se. Sker det, er en tur til Lisa­bon ik­ke et umu­ligt sce­na­rie for fa­mi­li­en Laud­rup.

sagt, at han ik­ke øn­sker at træ­ne i et land, hvor han ik­ke me­strer sproget. Al­li­ge­vel er han i dag i Qa­tar. Af den grund er Frank­rig ik­ke en umu­lig­hed, og i Mar­seil­le kan Mar­ce­lo Bi­el­sa væ­re på vej ud. klub­ben har pen­ge og am­bi­tio­ner, der mat­cher Laud­rup. Hel­ler ik­ke PSG kan ude­luk­kes fuld­stæn­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.