Laud­rups vej til DBU

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MI­CHA­EL LAUD­RUP ER en mindst li­ge så ta­lent­fuld stra­teg og for­hand­ler, som han er en dyg­tig træ­ner. Her ta­ler jeg ik­ke om stra­te­gi på ba­nen og for­hand­lin­ger i for­bin­del­se med spil­ler­køb- og salg. Nej, jeg ta­ler om stra­te­gi­er og for­hand­lin­ger i for­bin­del­se med Laud­rups egen frem­tid.

Li­ge om lidt ud­lø­ber Mi­cha­el Laud­rups kon­trakt. Det gør den, net­op som han har ført Qa­tar- klub­ben Lek­hwiya SC til et mester­skab - og mu­lig­vis yder­li­ge­re sølv­tøj. Al­li­ge­vel vil Laud­rup ik­ke snak­ke for­læn­gel­se. Ik­ke end­nu. I ste­det vil han hol­de si­ne mu­lig­he­der åb­ne lidt end­nu. En di­sci­plin, han kar­ri­e­ren igen­nem har be­vist, han me­strer bed­re end de fl este.

Desvær­re ser mu­lig­he­der­ne be­græn­se­de ud. Som du kan læ­se an­det­steds på dis­se si­der, er det næp­pe kon­ti­nen­tets stør­ste klub­ber, Laud­rup kan hav­ne i, hvis han for­la­der Qa­tar. For det før­ste for­di få sto­re job bli­ver le­di­ge - for det an­det for­di Laud­rup ik­ke har CVet til Eu­ro­pas gi­gan­ter. Det har 12 må­ne­der i et na­bo­land til Sau­di Ara­bi­en ik­ke æn­dret på. Sna­re­re tvær­ti­mod. VIL LAUD­RUP VI­DE­RE fra Qa­tar nu, lig­ner en mel­lem­klub i et stort land el­ler en stør­re klub i et min­dre land der­for den ab­so­lut bed­ste mu­lig­hed. Og vil Laud­rup vir­ke­lig prø­ve kræft er med et per­spek­tiv­løst op­hold i en klub på stør­rel­se med Swan­sea, Mall­orca el­ler Ge­ta­fe? Næp­pe.

Der­for kan det lig­ne en for­læn­gel­se i Qa­tar. Lek­hwiya står klar med en løn­for­hø­jel­se, der kan væ­re svær at tak­ke nej til. Og­så for Laud­rup, der ik­ke vil fort­sæt­te for evigt, og der­for kun har få år til at fo­re madras­sen i.

For­læn­ger Laud­rup med et år i Qa­tar, hol­der han mo­to­ren i gang, mens han ven­ter på næ­ste år, hvor me­re in­ter­es­san­te job kan væ­re le­di­ge. Deri­blandt et job, der i dag står Mor­ten Ol­sen på.

Vil Laud­rup no­gen­sin­de væ­re dansk land­stræ­ner, er det i 2016. Vej­en til DBU Al­lé kan bro­læg­ges med en ny, kort aft ale i Qa­tar i hån­den - og en mundt­lig aft ale med Claus Bret­ton- Mey­er i ho­ve­d­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.