Stor in­ter­es­se for Ol­sens sæ­de ’’

DBU har al­le­re­de mod­ta­get man­ge hen­ven­del­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PO­PU­LÆRT JOB Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk Claus Bret­ton- Mey­er, DBUs adm. di­rek­tør

DBU har end­nu ik­ke slå­et stil­lings­op­sla­get til det land­stræ­nerjob, der er le­digt eft er som­me­ren 2016, op. Men al­li­ge­vel væl­ter det ind med hen­ven­del­ser fra træ­ne­re, der ger­ne vil luf­te de­res in­ter­es­se.

Det for­tæl­ler ad­mi­ni­stre­ren­de DBU­di­rek­tør, Claus Bret­ton- Mey­er, til BT.

» Der har al­le­re­de væ­ret en klar in­ter­es­se fra for­skel­li­ge si­der, « si­ger Claus Bret­ton- Mey­er. In­ter­es­se fra bå­de ind- og ud­land? » Det vil jeg ik­ke sva­re på. Men der er en bred in­ter­es­se. «

DBU har end­nu ik­ke of­fi ci­elt sat gang i pro­ces­sen med at fi nde Mor­ten Ol­sens afl øser. Men der går ik­ke lang tid, før uni­o­nens top sæt­ter sig sam­men og kig­ger på, hvad der skal ske eft er næ­ste som­mers EM- slut­run­de i Frank­rig.

» Vi skal sæt­te os ned og spo­le fi lmen frem og spør­ge os selv om, hvad vi har be­hov for, når vo­res nu­væ­ren­de land­stræ­ner stop­per. Helt kon­kret skal vi sæt­te os ned og la­ve en beskri­vel­se af den vir­ke­lig­hed, vi be­fi nder os i, og der­fra la­ver vi så en jobpro­fi l, « si­ger DBU- di­rek­tø­ren og til­fø­jer:

» Jeg vil tro, at vi om to må­ne­ders tid på­be­gyn­der den pro­ces. «

An­der­le­des løn­sed­ler

Top­træ­ne­re an­no 2015 er ik­ke bil­li­ge. Ek­sem­pel­vis tje­ner Mi­cha­el Laud­rup, der fl ere gan­ge er ble­vet kæ­det sam­men med land­stræ­ner­po­sten, i dag godt og vel 26 mil­li­o­ner kr. om året i sin nu­væ­ren­de klub, Lek­hwiya fra Qa­tar.

Den slags løn­sed­ler kan den kom­men­de land­stræ­ner ik­ke se frem til.

» Af go­de grun­de kan jeg ik­ke sva­re på, hvad vi har sat af. Et er, hvad vi be­ta­ler i dag, en an­den ting er, hvad vi kom­mer til at be­ta­le i frem­ti­den. «

.

I min bog dre­jer det sig om at få den rig­ti­ge in­den for en for­nuf­tig ram­me. Vi har jo ik­ke 20- 30 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til rå­dig­hed til en land­stræ­ner

» I min bog dre­jer det sig om at få den rig­ti­ge in­den for en for­nuft ig ram­me. Vi har jo ik­ke 20- 30 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til rå­dig­hed til en land­stræ­ner. Og det sæt­ter selv­føl­ge­lig en be­græns­ning. Omvendt skal vi og­så af­sæt­te det, der er nød­ven­digt for at fi nde den rig­ti­ge træ­ner, « slår Claus Bret­ton- Mey­er fast.

He­de­ste kan­di­da­ter

Mor­ten Ol­sen, der har væ­ret land­stræ­ner si­den 2000, valg­te til stor over­ra­skel­se for bå­de jour­na­li­ster og DBU- top­pen at an­non­ce­re sit kom­men­de stop li­ge før land­skam­pe­ne mod USA og Frank­rig sidst i marts.

De he­de­ste kan­di­da­ter til at over­ta­ge Ol­sens sæ­de ud over Mi­cha­el Laud­rup har ind­til vi­de­re væ­ret tid­li­ge­re Mainz- og FC Nord­s­jæl­land- træ­ner, Kasper Hjul­mand, U21- land­stræ­ner Jess Thorup, FCKtræ­ner Stå­le Sol­bak­ken og AGFs ch­eft ræ­ner, Mor­ten Wieg­horst.

Det er kun en lil­le må­ned si­den, at Mor­ten Ol­sen an­non­ce­re­de sit stop som land­stræ­ner. Al­li­ge­vel har DBU al­le­re­de nu mod­ta­get man­ge hen­ven­del­ser fra in­ter­es­se­re­de kan­di­da­ter til job­bet. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.