TOUR DE THORUP

Den dan­ske U21- land­stræ­ner er på char­me­tur i Eu­ro­pas klub­ber for at be­sø­ge kan­di­da­ter­ne til sin EM- trup og de­res klub­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RUND­T­UR Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk ni­tr@ spor­ten. dk Fo­to: Claus Fi­sker

TORS­DAG 16. APRIL 2015

Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen U21- land­stræ­ner Jess Thorups for­be­re­del­ser til som­me­rens EM- slut­run­de er for al­vor gå­et i gang. Li­ge nu er han på den helt sto­re rund­t­ur for at be­sø­ge de U21- spil­le­re, der be­fin­der sig i ud­lan­det.

For­må­let er at hil­se på klub­ber­ne og de spil­le­re, der er i kik­ker­ten til en plads ved EM- slut­run­den til som­mer, for­kla­rer Jess Thorup. Han be­næg­ter sam­ti­dig, at han er på en form for over­ta­lel­ses­tur for at over­be­vi­se spil­le­re og klub­ber om, at det er en god idé at del­ta­ge ved U21- EM i Tjek­ki­et. Jeg ken­der dem ik­ke, har ik­ke sat mig ind i dem og har hel­ler ik­ke umid­del­bart tænkt på dem som et pro­blem, « si­ger Jess Thorup og fort­sæt­ter:

» Det her er ik­ke en over­ta­lel­ses­tur. For mig er det en form for klub­be­søg, hvor jeg er rundt og hil­se på spil­le­ren, træ­ne­ren og sport­s­che­fen. Det er ik­ke med hat­ten i hån­den for at over­ta­le no­gen som helst. «

Jess Thorup be­søg­te i går Emil Berg­gre­en i Brauns­chweig. Tirs­dag var han hos Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i Augs­burg, og i dag skal han for­bi Jan­nik Vestergaard i Wer­der Bre­men.

I næ­ste uge står den på be­søg i RB Leipzig, hvor Yus­suf Poul­sen spil­ler, og mu­lig­vis et stop me­re i Tys­kland. Se­ne­re går tu­ren til Eng­land, hvor der og­så er ad­skil­li­ge U21- pro­fi­ler som Jo­res Oko­re i Aston Vil­la, Las­se Vi­gen i Ful­ham og An­dreas Christensen i Chel­sea.

Jess Thorup un­der­stre­ger, at det ik­ke er ens­be­ty­den­de med, at spil­ler­ne bli­ver ud­ta­get til EM, ba­re for­di han af­læg­ger dem et be­søg, og han for­kla­rer, at der og­så bli­ver talt om an­det, selv om slut­run­den selv­føl­ge­lig og­så er et te­ma.

» Klub­ber­ne er rig­tig gla­de for at se os, og det er det ind­tryk, jeg har få­et ind­til vi­de­re. De får sat et an­sigt på en træ­ner og et for­bund. At der så og­så lig­ger et EM og ven­ter, det er klart, at vi og­så dis­ku­te­rer det. «

En af dem, Jess Thorup hå­ber at få med, er A- lands­holds­spil­ler Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, som alt­så har haft be­søg af land­stræ­ne­ren. Og Augs­burg- spil­le­ren vir­ker po­si­tiv i for­hold til en ud­ta­gel­se.

» Pi­er­re har selv væ­ret ude at ud­ta­le, at han har en in­ter­es­se i at kom­me til EM, men jeg er og­så be­vidst om, at Pi­er­re i øje­blik­ket er A- lands­holds­spil­ler, og det er det, der skal fyl­de no­get for ham til og med Ser­bi­en- kam­pen. Men vi kan kun væ­re gla­de for, at han har en in­ter­es­se i at del­ta­ge ved EM, « si­ger Jess Thorup.

U21- land­stræ­ner Jess Thorup er på Eu­ro­pa- tour­né for at be­sø­ge em­ner til sin EM- trup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.