SÅ FALDT DET FRA Eks­per­tens dom

For før­ste gang i over ot­te år tab­te Pa­ris Saint- Ger­main på hjem­me­ba­ne i en eu­ro­pæ­isk kamp. Suárez, Ney­mar og Bar­ce­lo­na var bød­ler­ne

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 -

CHAM­PIONS LE­AGUE ske kam­pe må be­teg­nes som ’ for­tis’.

Hold som Chel­sea og Bar­ce­lo­na har for­søgt at ned­bry­de den pa­ri­si­ske park tid­li­ge­re, men uden held. Før i af­tes.

Over 100 må­ne­der ef­ter sid­ste ne­der­lag mød­te Pa­ris Saint Ger­main nok en gang de span­ske tiki- ta­ka- spe­ci­a­li­ster fra FC Bar­ce­lo­na hjem­me på Parc des Prin­ces. Klub­ber­ne ken­der hin­an­den sær­de­les godt, og mød­te så­le­des hin­an­den i Cham­pions Le­ague sid­ste år samt i grup­per­spil­let i år. Her vandt Lau­rent Blanc og re­sten af pa­ri­ser­ne med 3- 2.

Den­gang mang­le­de PSG de­res alt­over­skyg­gen­de su­per­stjer­ne, Zla­tan Ibra­him­ovic, og vikin­gen fra Sve­ri­ge mang­len­de igen i af­tes.

En blød Crois­sant

Men hvad vikin­ger­ne ik­ke kun­ne kla­re for over 1.100 år si­den, for­må­e­de spa­ni­er­ne. Med sy­da­me­ri­kansk hjælp skar den ar­gen­tin­ske spe­ci­a­list Pa­ris’ for­svars­linje op som en blød crois­sant, og ser­ve­re­de kug­len til det bra­si­li­an­ske kæm­pe­ta­lent, Ney­mar, der nemt kun­ne brin­ge spa­ni­er­ne i front.

Den an­den sy­da­me­ri­ka­ner, Lu­is Suárez, bom­bar­de­re­de de sid­ste ka­non­kug­ler i det fran­ske fort med må­le­ne til 2- 0 og 3- 0. Og det var kun trøste­brie, da Van der Wi­el re­du­ce­re­de for PSG til sidst.

Vi­va a Es­paña råb­te de fod­bold­spil­len­de conquista­do­rer, mens fransk­mæn­de­ne var ved at san­de et mo­ment, de al­drig hav­de op­le­vet før. In­gen af de nu­væ­ren­de PSG­spil­le­re var med, den­gang is­ra­e­lit­ter­ne drog hjem til østen med tre po­int i ta­sken, så ne­der­la­get var ufor­stå­e­ligt. Et ne­der­lag, der ik­ke kun­ne la­de sig gø­re. Tro­e­de de.

Pa­ris Saint- Ger­main og FC Bar­ce­lo­na mø­des på tirs­dag på Camp Nou i Ca­ta­lo­ni­en i re­tur­kam­pen. Lu­is Suárez ( tv.) og Ney­mar fejrer ero­brin­gen af Pa­ris.

Fo­to: AFP

Sø­ren Hang­høj, fod­bold­kom­men­ta­tor på BT

1. Barca lig­ner en CL- fa­vo­rit En­riques hold hav­de fær­re pro­ble­mer end ven­tet. Når man kan over­be­vi­se så me­get på ude­ba­ne i Pa­ris, må man reg­nes som fa­vo­rit til at stå med po­ka­len den 6. ju­ni i Ber­lin. 2. Mest kom­plet­te Bar­ce­lo­na­hold i åre­vis

TORS­DAG 16. APRIL 2015

3. Lau­rent Blanc kan ry­ge

Bar­ce­lo­nas of­fen­siv er et ka­pi­tel for sig, men og­så midt­ba­nen og for­sva­ret ser frem­ra­gen­de ud. For før­ste gang i åre­vis har hol­det he­le pak­ken. Zla­tan er gan­ske vist til­ba­ge til re­tu­ren på Camp Nou, men det er næ­sten umu­ligt at se PSG kom­me til­ba­ge. De ara­bi­ske eje­re har for­ven­tet en se­mi­fi­na­le­plads i den­ne sæ­son, men det lyk­kes ik­ke. Det kan ko­ste ch­eftræ­ner Lau­rent Blanc job­bet til som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.