FI­NUR­LIG­HE­DER

Dort­mund til som­mer

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

PP

Jür­gen Kl­opp

JÜR­GEN KL­OP­PS TEM­PE­RA­MENT

HAN KAN LI­DE

SPØRG MO­HA­MED ZI­DAN,

KON­TOR­TID OG HJEM

HAN ER IK­KE

mu­le stolt rste rø­de . Jeg gik mme­ren man­ge fejl ? For hvis én til­ba­ge

NÅR KL­OPP EL­SKER

kan væ­re, væ­re, når ning har væ­ret sing og et bry­an­dre bud. Men øbe med fuld or så at kram­me v på et tidst usæd­van­ligt, «

sør­ger al­tid for at hol­de blo­det bul­der­ko­gen­de. Da Dort­mund fik en mand vist ud og et mål imod sig i en kamp mod Na­po­li, kun­ne han ik­ke sty­re sig. Det blev et min­dre viralt hit på net­tet at se Kl­opp med blod­s­præng­te øj­ne over­fu­se fjer­de­dom­me­ren. Ef­ter­føl­gen­de var und­skyld­nin­gen til at over­se. » Jeg er en smu­le stolt over mit før­ste rø­de kort som træ­ner. Jeg gik hen til fjer­de­dom­me­ren og sag­de: Hvor man­ge fejl må man la­ve her? For hvis det er 15, har du én til­ba­ge, « for­tal­te Kl­opp.

at ha­ve bol­den og spil­le fod­bold - af­le­ve­re bol­den rundt. » Det er som et or­ke­ster, men de spil­ler en stil­le sang. Jeg kan li­de heavy me­tal. Jeg vil al­tid ha­ve det lar­men­de. « Så­dan be­skrev Kl­opp for­skel­len på Ar­se­nal og Dort­mund in­den et Cham­pions Le­ague- op­gør. Han spil­ler fod­bold for at an­gri­be, ska­be chan­cer og sco­re mål. Det skal væ­re vildt. Der­for pas­se­de Bar­ce­lo­na- sti­len ham hel­ler ik­ke. » Man­ge si­ger, at den må­de, Bar­ce­lo­na spil­ler på, er smuk. Spil­ler til­ba­ge og til si­den på ba­nen, og når Mes­si får bol­den, er der mål. Det er ba­re ik­ke smukt for mig. I for­hold til skøn­hed og til­træk­nings­kraft kan jeg godt li­de, at der er lidt skøn­heds­fejl. Lidt råt. Det er vo­res stil. «

hvor­dan han har det med Jür­gen Kl­opp, og du vil få en re­el kær­lig­hed­ser­klæ­ring. Kl­opp er kendt for si­ne tæt­te bånd til spil­ler­ne - så­vel de nu­væ­ren­de som de tid­li­ge­re. Han hol­der kon­tak­ten med de fle­ste, og da Ke­vin Prin­ce Bo­a­teng valg­te at skif­te fra Milan til Dort­munds ær­ke­ri­va­ler fra Schal­ke 04, måt­te han til ta­ster­ne. » Jeg send­te ham en be­sked, hvor der stod: » Schal­ke?!? « . Han var en god fyr - ind­til den­ne mor­gen. Hvor­for Ke­vin? Han var alt­så i Milan, « sag­de Kl­opp.

i en bil med mør­ke ru­der, mens fan­se­ne står med hå­be­ful­de øj­ne og hå­ber på en au­to­graf? Det er ik­ke Kl­opp. Han er set fle­re gan­ge på sin cy­kel, og da Dort­mund tab­te til Ju­ven­tus med 3- 0 på hjem­me­ba­ne, blev han fan­get af en fan, da han gik hjem fra Sig­nal Idu­na Park med sin ta­ske på ryg­gen. Da Dort­mund i London skul­le mø­de Ar­se­nal, valg­te Kl­opp og­så at tak­ke nej til mu­lig­he­den for en sid­ste træ­ning på Emira­tes Sta­di­ums ny trim­me­de græs for i ste­det at sen­de spil­ler­ne ud i Re­gent’s Park i London.

ban­ge for at græ­de for åben skærm. Som da Dort­mund- fan­se­ne vi­ste de­res kær­lig­hed til træ­ne­ren ef­ter den før­ste sejr i syv kam­pe i Bun­des­liga­en i star­ten af novem­ber. På et selv­mål fik Dort­mund en­de­lig tre po­int, der lu­ne­de på Bun­des­liga­ens sid­ste­plads, og da han ef­ter­føl­gen­de gik en run­de ale­ne på ba­nen, var det med tå­rer i øj­ne­ne. Kl­opp teg­ne­de med fin­gre­ne et hjer­te om det sort- gu­le Dort­mund- logo, og så var der ik­ke læn­ge­re tvivl om, hvor me­get han hol­der af

Dort­mund, er han og­så nødt til at ha­de Bay­ern Mün­chen. Og det gør han da og­så. Med mas­ser af stikpil­ler skudt af sted mod bag­de­len på sydty­sker­ne. Her et lil­le ud­pluk. » I øje­blik­ket er de li­ge­som ki­ne­ser­ne i bu­si­ness- ver­de­nen. De kig­ger på, hvad an­dre gør - og ko­pi­e­rer det. Ba­re med fle­re pen­ge. « » Götze for­la­der os ( til for­del for Bay­ern, red.), for­di han er Gu­ar­di­o­las fa­vo­rit. Hvis det er no­gens skyld, er det min. Jeg kan ik­ke gø­re mig selv la­ve­re og be­gyn­de at læ­re spansk. « » Vi har en bue og pil, og hvis vi sig­ter godt, kan vi ram­me må­let. Pro­ble­met er, at Bay­ern har en ba­zoo­ka. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.